Wyniki naboru KD-1110-8/20 na praktyki absolwenckie w Sądzie Okręgowym w Radomiu

2020-09-28

Komunikat z 28 września 2020 r. wyniki naboru na praktyki absolwenckie w Sądzie Okręgowym w Radomiu - ogłoszenie o naborze z dnia 7 września 2020 roku nr KD -1110-8/20.

Komisja w wyniku przeprowadzonego naboru wybrała Panią Kingę Fryszkowską do odbycia praktyki absolwenckiej w Sądzie Okręgowym w Radomiu a ponadto ustaliła listę rezerwową kandydatów na wypadek możliwości uruchomienia kolejnej praktyki absolwenckiej, bądź rezygnacji z odbycia praktyki któregoś z wybranych kandydatów:

 1. Karolina Gizicka
 2. Adrianna Kurowska
 3. Michał Górka
 4. Karolina Wlazło
 5. Kinga Kowalczyk

Osoba zakwalifikowana do odbycia praktyki absolwenckiej proszona jest o kontakt osobisty lub telefoniczny z Oddziałem Kadr Sądu Okręgowego w Radomiu (tel. 48 67 76 715 lub 713).

Komunikat KD-1110-8/20  z dnia 24 września 2020 roku w sprawie naboru na praktyki absolwenckie w Sądzie Okręgowym w Radomiu

Lista osób dopuszczonych do drugiego etapu naboru na praktyki absolwenckie w Sądzie Okręgowym w Radomiu (sygn. KD-1110-8/20).

 1. Kinga Fryszkowska - godz. 9.00
 2. Karolina Gizicka - godz. 9.00
 3. Michał Górka - godz. 9.00
 4. Adam Guza - godz. 9.30
 5. Adrianna Kurowska - godz. 9.30
 6. Kinga Kowalczyk - godz. 9.30
 7. Bartosz Tomala - godz. 10.00
 8. Karolina Wlazło - godz. 10.00

Drugi etap naboru (praktyczny sprawdzian umiejętności i rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się w dniu 28 września 2020 roku w Sądzie Okręgowym w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10 — sala konferencyjna na II piętrze (pokój 204.

Osoby przystępujące do drugiego etapu naboru powinny mieć przy sobie dokument tożsamości.

Przewodniczący Komisji Anna Mazur

Ogłoszenie z dnia 08 września 2020 r.

Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu ogłasza nabór na odpłatne praktyki absolwenckie w Sądzie Okręgowym w Radomiu, oznaczony nr KD-1110- 8/20.

Nabór prowadzony będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 lipca 2009 r.  o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244 tj.).

Praktyki odbywać się będą na podstawie umowy zawartej na okres do trzech miesięcy – data rozpoczęcia praktyki podana zostanie w terminie późniejszym.

Liczba miejsc  - 1

Nabór kandydatów przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu.

Nabór przebiegać będzie w dwóch etapach:
1.    Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych;
2.    Etap drugi - praktyczny sprawdzian umiejętności oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagania formalne:
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktyki absolwenckie powinien spełniać następujące kryteria:
1.    posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
2.    posiadać nieposzlakowaną opinię;
3.    w dniu rozpoczęcia praktyki nie ma ukończonego 30 roku życia;
4.    nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
5.    nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6.    posiadać co najmniej wykształcenie średnie;
7.    posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie;
8.    posiadać umiejętność obsługi komputera.

Program praktyki absolwenckiej obejmuje: zapoznanie się z obowiązkami urzędnika sądowego, w tym ze sposobem prowadzenia akt sądowych, zasadami sporządzania i wysyłania korespondencji oraz wykonywaniem innych czynności biurowych.
Wykaz dokumentów, które powinni złożyć kandydaci ubiegający się  o przyjęcie do odbywania praktyk absolwenckich w Sądzie Okręgowym w Radomiu:
1.    podanie do Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu o przyjęcie na praktyki absolwenckie z danymi do kontaktu (aktualny adres do korespondencji, lub numer telefonu kontaktowego, lub adres poczty elektronicznej);
2.    oświadczenie o posiadanym wykształceniu (dokument potwierdzający posiadane wykształcenie do wglądu, po zakwalifikowaniu do odbycia praktyki absolwenckiej);
3.    oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych;
4.    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5.    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
6.    oświadczenie z klauzulą informacyjną i zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisku: praktykant, zgodnie ze wzorem w dokumentach do pobrania w zakładce Oferty pracy.

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 22 września 2020 r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10 (pok. 206) bądź drogą pocztową, z podaniem oznaczenia naboru nr  KD-1110- 8/20 (decyduje data wpływu do Sądu).

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru (wraz z terminem i miejscem przeprowadzenia)  zostanie umieszczony na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy.

Lista kandydatów dopuszczonych do odbywania praktyk absolwenckich wraz z listą rezerwową zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu www.radom.so.gov.pl, w terminie do dnia 30 września 2020 r.

Osoby niedopuszczone do odbycia praktyki absolwenckiej zobowiązane są do odebrania przedłożonych dokumentów w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10 (pok. 206, II p.) w terminie miesiąca od zakończenia naboru. Nieodebrane przez kandydata dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty osób pozostających na liście rezerwowej będą przechowywane przez 1 rok od zakończenia naboru. Nieodebrane przez kandydata dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po tej dacie.

W sprawie naboru na praktyki absolwenckie można kontaktować się z Oddziałem Kadr Sądu Okręgowego w Radomiu - nr tel. 48 67 76 715 lub 713.

Rejestr zmian dla: Wyniki naboru KD-1110-8/20 na praktyki absolwenckie w Sądzie Okręgowym w Radomiu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu - Jan Kulig
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2020-09-28
Publikacja w dniu:
2020-09-28
Opis zmiany:
publikacja komunikatu o wyniku nabory KD-1110-8/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2020-09-24
Publikacja w dniu:
2020-09-24
Opis zmiany:
publikacja komunikatu KD-1110-8/20 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie naboru na praktyki absolwenckie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu - Jan Kulig
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2020-09-08
Publikacja w dniu:
2020-09-08
Opis zmiany:
publikacja ogłoszenia