Tryb realizacji praw podmiotów danych

Informujemy, iż od dnia 25 maja br. do przetwarzania Państwa danych osobowych ma zastosowanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane powszechnie RODO.
Natomiast ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) wyłącznie doprecyzowuje kwestie, na które zezwalają przepisy RODO.

W celu umożliwienia Państwu realizacji praw poniżej przedstawiamy informację o terminach i sposobach ich realizacji. Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi definicjami pojęć:

1)    administrator – to Sąd Okręgowy w Radomiu,  Prezes Sadu Okręgowego w Radomiu i Dyrektor Sądu Okręgowego w zakresie realizowanych zadań - decydują o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych; Zgodnie z definicją z art. 4 pkt 7 RODO - to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
2)    dane osobowe – to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (zgodnie z definicją z art. 4 pkt 1 RODO);
3)    osoba, której dane dotyczą  - każda osoba, której dana osobowe przetwarzane są przez Sąd Okręgowy w Radomiu w ramach sprawowania władzy publicznej i wypełniania innych ciążących na nim obowiązków prawnych.
4)    podmiot przetwarzający – to zgodnie z definicją z art. 4 pkt 8 RODO osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Szczegółowe kwestie związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w art. 28 RODO.
5)    Inspektor ochrony danych – to pracownik Sądu Okręgowego w Radomiu, z którym może się Państwo skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO. Dane Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Sądu  - www.radom.so.gov.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”,
6)    przetwarzanie – zgodnie z definicją z art. 4 pkt 2 RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
7)    zasady przetwarzania danych osobowych – to zasady określone w art. 5 i art. 25 RODO, których przestrzega Sąd Okręgowy w Radomiu przetwarzając dane osobowe:
a.    zgodności z prawem,
b.    rzetelności i przejrzystości,
c.    zasada ograniczenia celu przetwarzania,
d.    minimalizacji danych,
e.    prawidłowości danych,
f.    ograniczenia przechowywania,
g.    integralności i poufności,
h.    zasada rozliczalności,
i.    zasada ochrony danych w fazie projektowania i zasada domyślnej ochrony danych;
8)    odbiorca – to zgodnie z art. 4 pkt 9 RODO osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców (przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania);
9)    organ nadzorczy – to zgodnie z art. 4 pkt 21 RODO niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO. W Polsce od dnia 25.05.2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); zgodnie z motywem 20 preambuły w związku art. 23 ust. 1 f i art. 37 ust. 1 a  RODO nadzór PUODO nie obejmuje działalności sądu w związku ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości – zgodnie z zasadą  ochrony niezależności sądów i postępowania sądowego.
10)    państwo trzecie – państwo nie będące członkiem Unii Europejskiej oraz nie należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG obejmuje państwa należące do UE oraz Norwegię, Islandię i Lichtenstein);
11)    profilowanie – zgodnie z art. 4 pkt 4 RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.


PRAWA, JAKIE PRZYSŁUGUJĄ OSOBOM FIZYCZNYM NA MOCY RODO


Prawo do informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Radomiu (art. 13-14 RODO):
1.    W zakresie wynikającym z art. 13 RODO – w sytuacji kiedy Państwo z własnej inicjatywy przekazujecie nam swoje dane osobowe przekazujemy Państwu informacje zawarte w art. 13 ust. 1 i 2 RODO za pośrednictwem strony BIP i na tablic informacyjnych w siedzibach Sądu Okręgowego w Radomiu, a w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa również w korespondencji kierowanej do Państwa, informacje te nie są przekazywane w sytuacji, gdy osoba nimi już dysponuje, zakres informacji z art. 13 RODO został zawarty w klauzuli informacyjnej,
2.    W zakresie wynikającym z art. 14 RODO - kiedy Sąd Okręgowy w Radomiu uzyskuje dane osobowe z innych źródeł (np. od innych administratorów) informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO muszą być Państwu przekazane w rozsądnym terminie po uzyskaniu Państwa danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca, albo jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z Państwem – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji, albo jeżeli Państwa dane osobowe mają być ujawnione innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu,
informacje z art. 14 ust. 1 i 2 RODO nie są przekazywane, gdy już nimi Pani/Pan dysponuje oraz w innych przypadkach wskazanych w art. 14 ust. 5 RODO (w szczególności gdy pozyskiwanie lub ujawnianie Pani/Pana danych osobowych jest wyraźnie uregulowane przepisem prawa),
Prawa realizowane na wniosek osoby zainteresowanej (art. 15-21 RODO).
a.    prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych (art. 15 RODO):
b.    prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO):
c.    prawo do usunięcia Pani/Pana danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO):
d.    prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):
e.    prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO):
•    prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):
•    prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO),
Niektóre z tych praw podlegają ograniczeniu gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Sąd Okręgowy w Radomiu jest art. 6 ust. 1 c i  e RODO. Ponadto ograniczenia te mogą występować w przypadku operacji przetwarzania danych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości i zadań sądu z zakresu ochrony prawnej w celu ochrony niezawisłości sądu i postępowania sądowego (art. 23 ust. 1 f RODO )
Prawo do bycia poinformowanym o naruszeniu ochrony danych osobowych
(art. 34 RODO)
•    prawo to wynika z obowiązku Sądu Okręgowego w Radomiu i przysługuje Państwu w sytuacji, gdy w Sądzie Okręgowym w Radomiu doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, które w ocenie Administratora – Sądu Okręgowego w Radomiu może powodować wysokie ryzyko naruszenia Państwa praw lub wolności, chyba że zaszły okoliczności wskazane w art. 34 ust. 3 RODO.

Zasady realizacji Państwa praw wynikających z RODO w Sądzie Okręgowym w Radomiu

Sposoby komunikacji w sprawie wniosków z art. 15-21 RODO


1.    Sąd Okręgowy w Radomiu jest zobowiązany zapewnić, aby Państwa dane osobowe nie zostały ujawnione osobom nieupoważnionym. W związku z powyższym jeżeli chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wskazach w art. 15-21 RODO prosimy o zastosowanie się do jednego ze sposobów komunikowania się określonego poniżej.
a.    w sposób tradycyjny – poprzez złożenie pisma/wniosku
podpisanego własnoręcznie w sposób czytelny, osobiście w Sekretariacie Prezesa lub Biurze Podawczym przesyłanie go za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 26-600 Radom.
b.    elektronicznie – przesyła Pani/Pan wniosek elektronicznie:


2.    Z uwagi na brak możliwości pewnej weryfikacji tożsamości informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.
3.    Jeżeli wniosek będzie budził uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek z zakresu art. 15-21 RODO, Sąd Okręgowy w Radomiu może zażądać dodatkowych informacji ułatwiających identyfikację wnioskodawcy.


Sposoby i terminy realizacji praw z art. 15-21 RODO

1.    Sąd Okręgowy w Radomiu zobligowany jest udzielać Pani/Panu wszelkich informacji na zasadach i w terminach określonych w art. 12 RODO.
2.    Odpowiedź na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, udziela informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem, i w związku z powyższym realizuje wniosek zgodnie z żądaniem, albo informuje o konieczności wydłużenia terminu realizacji jej wniosku o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, podając przyczynę opóźnienia, albo odmawia realizacji wniosku i informuje o powodach niepodjęcia działań, o możliwości wniesienia przez Panią/Pana skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem powszechnym.


Opłaty


1.    Informacje podawane wnioskodawcy na mocy art. 13 i art. 14 RODO oraz komunikacja i działania podejmowane  zgodne art. 15-21 i art. 34 RODO są wolne od opłat.
2.    Jeżeli okaże się, że Pani/Pana żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Sąd Okręgowy w Radomiu może pobrać od wnioskodawcy rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem wnioskodawcy. Administrator ma obowiązek wykazać, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter.

Rejestr zmian dla: Tryb realizacji praw podmiotów danych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Joanna Gwiazda - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2019-01-08
Publikacja w dniu:
2019-01-08
Opis zmiany:
aktualizacja treści