Sąd Okręgowy w Radomiu

Oświadczenie w związku z treścią artykułu, który ukazał się w Dzienniku „Gazeta Wyborcza — Radom" w dniu 19 czerwca 2022 roku, pt. „Sąd Okręgowy chce pozbawić adresu oddział Iustitii. Wypowiedział najem lokalu, którego stowarzyszenie nigdy nie miało"

W związku z treścią artykułu, który ukazał się w Dzienniku „Gazeta Wyborcza — Radom" w dniu 19 czerwca 2022 roku, pt. „Sąd Okręgowy chce pozbawić adresu oddział Iustitii. Wypowiedział najem lokalu, którego stowarzyszenie nigdy nie miało"

Oświadczamy:

Wbrew temu, co z całą pewnością stwierdza Prezes Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia", jakoby nie było żadnej umowy najmu, która teraz została wypowiedziana, informujemy, że umowa była, tyle, że nie najmu, lecz użyczenia. Została ona zawarta w formie pisemnej w dniu 29 października 2001 roku na czas nieoznaczony i wskazywała jako przedmiot użyczenia lok. nr 214 w budynku stanowiącym siedzibę Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Piłsudskiego 10.

W oparciu o postanowienia umowne oraz przepisy kodeksu cywilnego (art. 3651 k.c.) umowa ta została wypowiedziana, a Stowarzyszenie zostało poproszone o dokonanie stosownych zmian w zakresie oznaczenia siedziby w KRS, którą to prośbę zignorowało.

Adres siedziby Stowarzyszenia był oficjalnie podawany w kanałach informacyjnych i był to jedyny dostępny adres do doręczeń, co sprawiało, że korespondencja Stowarzyszenia przychodziła na adres Sądu i obsługiwana była przez jego pracowników. Nie jest prawdą zatem, że adres Sądu został wykorzystany jednorazowo na potrzeby rejestracji. Siedziba Sądu była wykorzystywana przez Stowarzyszenie również jako miejsce, w którym odbywały się uroczystości związane z jego działalnością.

Aktualnie nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Sądu Okręgowego w Radomiu, reprezentowanym przez Dyrektora Sądu, a nie Prezesa Sądu. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest Starosta lub Prezydent miasta na prawach powiatu. Natomiast w ramach uprawnień z tytułu trwałego zarządu istnieje możliwość oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie, przy czym dopuszczalne są wyłącznie umowy zawierane na czas oznaczony i odbyć się to może za zawiadomieniem Ministra Sprawiedliwości i Prezydenta miasta Radomia (dla umów zawieranych do 3 lat) lub albo za ich zgodą (dla umów zawieranych na czas dłuższy niż 3 lata). Oznacza to, że kontynuowanie umowy użyczenia, bez wymaganych zawiadomień/zgód, zawartej przy tym na czas nieoznaczony stało się prawnie niedopuszczalne. Tym samym Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu, odpowiedzialny, zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa nie mógł dłużej tolerować takiego stanu rzeczy.

Podkreślenia wymaga fakt, że decyzja „władz" sądu nie jest podyktowana „szykaną" wobec Stowarzyszenia „Iustitia", lecz jedynie działaniem mającym na celu uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Nadmienić również należy, że uregulowanie tej sytuacji prawnej dotyczy nie tylko Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia", ale również innego Stowarzyszenia, które miało określoną siedzibę w budynku Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Piłsudskiego 10.

Na potwierdzenie powyższych okoliczności załączamy kopie dokumentów.

 

 

Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu Marta Łobodzińska

p.o. Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu Justyna Michalska                                               

/na oryginale właściwe podpisy/

Metadane

Data publikacji : 27.06.2022
Data modyfikacji : 27.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Sądu Okregowego w Radomiu i p.o. Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Gwiazda
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry