Sąd Okręgowy w Radomiu

Biuro Podawcze

Korespondencję składaną osobiście przez Interesantów przyjmują codziennie pracownicy Biura Obsługi Interesanta :

w siedzibie przy ul. Piłsudskiego 10, pokój 9, parter oraz w siedzibie przy ul. Warszawskiej 1, pokój 0.020, parter

poniedziałek 7:45 – 15:15 oraz 15:30 - 18:00

wtorek-piątek 7:45- 15:15


Pisma znakowane są pieczęcią wpływu zawierającą oznaczenie sądu, datę i godzinę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo, a następnie rejestrowane w systemie informatycznym. Potwierdzenia przyjęcia pisma dokonuje się na jego odpisie lub kserokopii na żądanie składającego.
Posegregowaną korespondencję wraz z  jej  wykazem  bezzwłocznie  odbierają  woźni  sądowi  poszczególnych  wydziałów merytorycznych  sądu.

Ekspedycją korespondencji wychodzącej z Sądu oraz przyjmowaniem korespondencji dostarczanej za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., firm kurierskich oraz instytucji współpracujących z Sądem Okręgowym w Radomiu  zajmuje się:
Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Radomiu dla komórek organizacyjnych  przy ul. Piłsudskiego 10 (tel. 48 677 67 00)
oraz Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Radomiu dla komórek organizacyjnych  przy ul. Warszawskiej 1 (tel. 48 677 65 00).

Informujemy, iż w związku z brakiem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, o którym mowa w art. 125 § 2 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U.2014.101 j.t.) w chwili obecnej nie ma możliwości wnoszenia do Sądu Okręgowego w Radomiu pism procesowych w formie elektronicznej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wniesienie pozwu, wniosku i wszelkich innych pism procesowych do Sądu Okręgowego w Radomiu za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP2 nie wywoła skutków prawnych. Zgodnie z ustawą z dn. 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2014.1114j.t.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971j.t.) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP2 mogą być wnoszone wyłącznie skargi, wnioski i zapytania w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego(ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U.2016.23j.t.).

Metadane

Data publikacji : 28.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry