Sąd Okręgowy w Radomiu

Wykazy opłat w postępowaniach sądowych

JAKIE PISMA PODLEGAJĄ OPŁACIE

Opłatę należy dokonać przy wniesieniu do sądu pisma, którym jest:

 • pozew i pozew wzajemny;
 • apelacja i zażalenie;
 • skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
 • sprzeciw od wyroku zaocznego;
 • zarzuty od nakazu zapłaty;
 • interwencja główna i uboczna;
 • wniosek:
 • o wszczęcie postępowania nieprocesowego,
 • o ogłoszenie upadłości,
 • o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej,  o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i w rejestrze zastawów oraz o zmianę i wykreślenie tych wpisów;
 • skarga:
 • o wznowienie postępowania,
 • o uchylenie wyroku sądu polubownego,
 • na orzeczenie referendarza sądowego,
 • na czynności komornika;

Rodzaje opłaty pobieranych od pism wnoszonych do sądu:

 • opłata ostateczna - po zakończeniu rozpoznawania sprawy w instancji w orzeczeniu kończacym postępowanie sąd orzeka o tym, która strona i w jakiej części ponosi koszty procesu, jeśli jej wysokość byłaby niższa od uiszczonej wcześniej opłaty tymczasowej sąd zwraca różnicę a w przeciwnym razie orzeka o obowiązku uiszczenia różnicy;
 • opłata stałą - pobierana przez sąd w sprawach o prawa niemajątkowe oraz w niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Nie może być nizsza niż 30 złotych i wyższa niż 10 tyś.;
 • opłatę stosunkowa - pobierana przez sąd w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia pond 20 tys.zł i wynosi 5% tej wartości, nie więcej niż 200 tys. zł.;
 • opłatę tymczasowa - pobierana przez sąd od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, w której wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia, wynosi od 30 zł do 2 tyś zł;
 • opłatę podstawową - 30 zł., pobieraną przez sąd w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Pobranie jej od pisma nie wyłącza pobrania innej opłaty.
 • opłata kancelaryjna - pobieraną przez sąd od wniosków o wydanie na podstawie akt: odpisu, wypisu, zaświadczenia, wyciągu, innego dokumentu oraz kopii oraz odpisu księgi wieczystej.
SPRAWY KARNE
 • Zryczałtowana równość wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego 300 zł
 • Opłaty od następujących wniosków i próśb:
 • od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności lub kary ograniczenia wolności . 80 zł
 • od wniosku o udzielenie przerwy 60 zł
 • od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie 45 zł
 • od wniosku o zatarcie skazania 45 zł
 • od ponownej prośby o ułaskawienie 45 zł
 • od wniosku o wznowienie postępowania 150 zł

Opłata od skargi kasacyjnej

 • w sprawie, w której wyrok wydał Sąd Rejonowy 450 zł
 • w sprawie, w której wyrok wydał Sąd Okręgowy 750 zł

Opłata kancelaryjna za zaświadczenie i inne dokumenty wydawane na wniosek na podstawie akt – 20 zł za pierwsze 20 stron wydanego dokumentu.

SPRAWY CYWILNE (w tym rodzinne i spadkowe)

Opłaty w sprawach cywilnych (ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. z 2019 r. poz. 785).

Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawo majątkowe; wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 200.000 zł.

Całą opłatę pobiera się od: pozwu i pozwu wzajemnego oraz wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Wysokości opłat w częściach ułamkowych:

 • sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 ,
 • pozew w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, z wyłączeniem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym 1/4,
 • interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej 1/5.
 • Opłatę pobiera się od:
 • pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym;
 • powoda w razie prawidłowego wniesienia przez pozwanego sprzeciwu przeciwko nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu upominawczym 3/4

Całą opłatę pobiera się od:

 • pozwu i pozwu wzajemnego;
 • wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego;
 • apelacji;
 • skargi kasacyjnej;
 • skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • interwencji głównej;
 • skargi o wznowienie postępowania;
 • skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego;

Opłatę stałą w kwocie 50zł pobiera się od wniosku o:

 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • zabezpieczenie spadku;
 • sporządzenie spisu inwentarza;
 • odebrania oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;

Opłatę stałą w kwocie 500zł pobiera się od wniosku o dział spadku (300zł - gdy wniosek zawiera zgodny projekt działu)

Opłatę stałą w kwocie 200zł pobiera się od wniosku o:

 • ustanowienie drogi koniecznej;
 • rozgraniczenie nieruchomości;
 • stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.

Opłatę stałą w kwocie 60zł pobiera się od wniosku o:

 • założenie księgi wieczystej
 • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej;
 • wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;

Opłatę stałą w kwocie 600zł pobiera się od pozwu o:

 • rozwód;
 • separację;
 • ochronę dóbr osobistych;
 • ochronę niemajątkowych praw autorskich;

Opłatę stałą w kwocie 200zł pobiera się od pozwu o:

 • ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;
 • unieważnienie małżeństwa;
 • rozwiązanie przysposobienia;
 • zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;
 • unieważnienie uznania dziecka;
 • ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej;
 • naruszenie posiadania;
 • uchylenie uchwały organu spółdzielni;
 • stwierdzenie nieważności uchwały organu spółdzielni;
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółdzielni;
 • uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej;
 • przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej;
 • opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu;
 • ustalenie wstąpienia w stosunek najmu;

Opłatę stałą w kwocie 100zł pobiera się od wniosku o:

 • zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego;
 • zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej;
 • separację na zgodne żądanie małżonków;
 • zniesienie separacji;

Opłatę stałą w kwocie 1.000zł pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

WYSOKOŚĆ OPŁAT KANCELARYJNYCH
 • poświadczony odpis, wypis lub wyciąg 20 zł - za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu,
 • odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności 20 zł - za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu,
 • odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności 20 zł - za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu,
 • wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy 20 zł - za każde rozpoczęte 20 stron wydanego dokumentu,
 • zaświadczenie 20 zł - za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

Uwaga: Jeżeli w/w dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości.

 Sprawdź, jak wnieść opłatę sądową w siedzibach sądu oraz numery kont bankowych.

* Jeśli nie znalazłeś szukanej informacji, napisz do nas.

 

Metadane

Data publikacji : 18.06.2020
Data modyfikacji : 07.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Anna Leszczyńska

Opcje strony

do góry