Sąd Okręgowy w Radomiu

Tryb realizacji praw podmiotów danych

Zasady realizacji Państwa praw wynikających z RODO w Sądzie Okręgowym w Radomiu

Sposoby komunikacji w sprawie wniosków z art. 15-21 RODO

1.    Sąd Okręgowy w Radomiu jest zobowiązany zapewnić, aby Państwa dane osobowe nie zostały ujawnione osobom nieupoważnionym. W związku z powyższym jeżeli chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wskazach w art. 15-21 RODO prosimy o zastosowanie się do jednego ze sposobów komunikowania się określonego poniżej.
a.    w sposób tradycyjny – poprzez złożenie pisma/wniosku
podpisanego własnoręcznie w sposób czytelny, osobiście w Sekretariacie Prezesa lub Biurze Podawczym przesyłanie go za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 26-600 Radom.
b.    elektronicznie – przesyła Pani/Pan wniosek elektronicznie:


2.    Z uwagi na brak możliwości pewnej weryfikacji tożsamości informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.
3.    Jeżeli wniosek będzie budził uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek z zakresu art. 15-21 RODO, Sąd Okręgowy w Radomiu może zażądać dodatkowych informacji ułatwiających identyfikację wnioskodawcy.


Sposoby i terminy realizacji praw z art. 15-21 RODO

1.    Sąd Okręgowy w Radomiu zobligowany jest udzielać Pani/Panu wszelkich informacji na zasadach i w terminach określonych w art. 12 RODO.
2.    Odpowiedź na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, udziela informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem, i w związku z powyższym realizuje wniosek zgodnie z żądaniem, albo informuje o konieczności wydłużenia terminu realizacji jej wniosku o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, podając przyczynę opóźnienia, albo odmawia realizacji wniosku i informuje o powodach niepodjęcia działań, o możliwości wniesienia przez Panią/Pana skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem powszechnym.


Opłaty


1.    Informacje podawane wnioskodawcy na mocy art. 13 i art. 14 RODO oraz komunikacja i działania podejmowane  zgodne art. 15-21 i art. 34 RODO są wolne od opłat.
2.    Jeżeli okaże się, że Pani/Pana żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Sąd Okręgowy w Radomiu może pobrać od wnioskodawcy rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem wnioskodawcy. Administrator ma obowiązek wykazać, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter.

Metadane

Data publikacji : 28.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry