Sąd Okręgowy w Radomiu

Informacja dla osób ubiegających się o wpis na listę lekarzy sądowych

Szanowni Państwo,

W uwagi na rosnącą liczbę spraw sądowych zachodzi konieczność zapewnienia uczestnikom postępowania dostępu do lekarzy sądowych uprawnionych do wydawania zaświadczeń potwierdzających zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie Sądu.

Szanowni Państwo,

W uwagi na rosnącą liczbę spraw sądowych zachodzi konieczność zapewnienia uczestnikom postępowania dostępu do lekarzy sądowych uprawnionych do wydawania zaświadczeń potwierdzających zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie Sądu.

Zgodnie z definicją ustawową lekarzem sądowym jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Lekarz sądowy wystawia zaświadczenie potwierdzające zdolność lub niezdolność do stawienia się z powodu choroby na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania  na obszarze właściwości danego sądu okręgowego. W wykonywaniu tych czynności lekarz korzysta
z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Lekarz sądowy wystawia zaświadczenie po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się
z dostępną dokumentacją medyczną, w miejscach, dniach i godzinach ustalonych na podstawie umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 12 ust. 3  ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. z 2007 Nr 123, poz. 849
z późn. zm). Za każde wydane zaświadczenie lekarzowi przysługuje wynagrodzenie, którego stawka kwotowa wynosi 100 zł, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
14 stycznia 2008 roku w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń
(Dz. U. z 2013 r. poz. 467). Lekarz sądowy sporządza zestawienie wystawionych zaświadczeń
za każdy miesiąc kalendarzowy, zgodnie z określonym wzorem. Jeśli badanie przeprowadzono
w miejscu pobytu uczestnika postępowania, do zestawienia dołącza dokumenty potwierdzające koszty dojazdu, których zwrot przysługuje na zasadach określonych w przepisach dotyczących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej
z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.  Wypłata wynagrodzenia oraz zwrot kosztów dojazdu następuje w terminie 30 dni od otrzymania wszystkich prawidłowo sporządzonych dokumentów (zestawienia wystawionych zaświadczeń i dokumentów potwierdzających koszty dojazdu).

W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 15 czerwca 2007r.
o lekarzu sądowym (Dz. U. z 2007 Nr 123, poz. 849 z późn.  zm) – apeluję do lekarzy
o specjalnościach chirurgia, kardiologia, interna, medycyna rodzinna, neurologia, ortopedia, zrzeszonych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie Delegatura Radomska,
o rozważenie możliwości ubiegania się o wpis na listę lekarzy sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu.

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej http://www.radom.so.gov.pl oraz kontaktując się z Oddziałem Administracyjnym Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Piłsudskiego 10, pok. 202, pod nr telefonu (48) 36 80 220, drogą elektroniczną na adres e-mail administracja@radom.so.gov.pl

Z wyrazami szacunku,

Prezes
Sądu Okręgowego
w Radomiu
Stanisław Jaźwiński

Metadane

Data publikacji : 13.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry