Sąd Okręgowy w Radomiu

https://radom.so.gov.pl/sor/obsluga-interesantow/informacje-dodatkowe/lekarze-sadowi/5114,Lekarze-sadowi.html
23.07.2024, 02:07

Lekarze sądowi

1 lutego 2008 r. weszła w życie ustawa o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849) oraz akty wykonawcze do tej ustawy, tj. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dotyczące wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu, wzoru zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego, a także trybu wystawiania zaświadczeń (Dz. U. Nr 14, poz. 85, 86 i 87). Ustawa określa sposób doboru lekarzy sądowych, zgodnie z którym Prezes Sądu Okręgowego podpisze umowę z lekarzem sądowym dotyczącą świadczenia usług na terenie podlegającym danemu sądowi okręgowemu.

Zgodnie z ustawą tylko lekarz z listy lekarzy sądowych może wystawiać zaświadczenia lekarskie uczestnikom procesów zarówno karnych jak i cywilnych: oskarżycielom, oskarżonym, obrońcom, powodom, pozwanym, świadkom i pełnomocnikom.

Wszystkie zwolnienia wystawione przez lekarza sądowego są archiwizowane, podobnie jak jego wydatki. Szczegóły wystawiania zaświadczeń, archiwizacji i wynagradzania lekarzy zawierają wspomniane rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych lekarzy sądowych jest Sąd Okręgowy w Radomiu reprezentowany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu, mieszczący się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 26-600 Radom, tel. 48 677 68 01, email: so.radom@radom.so.gov.pl, NIP 948 16 24 025, REGON 000571518,

2) Administrator danych, mając na uwadze art. 9 i art. 158 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Radomiu, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@radom.so.gov.pl

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w tym  w celu prowadzenia i udostępniania listy lekarzy sądowych  Sądu Okręgowego w Radomiu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

• wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sądzie Okręgowym w Radomiu (art. 6 ust. 1c RODO);

• wykonanie zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Sądowi Okręgowemu w Radomiu, tzn. sprawowania wymiaru sprawiedliwości i innych zadań z zakresu ochrony prawnej (art. 6 ust. 1e RODO);

4) Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,

6) Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w przepisach prawa.

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z zastrzeżeniem przepisów prawa odnoszących się do operacji przetwarzania danych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości,

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym w celu wpisania na listę biegłych, prowadzenia i udostępniania tej listy.

9) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

Metadane

Data publikacji : 07.06.2018
Data modyfikacji : 15.03.2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony