Sąd Okręgowy w Radomiu

Dostęp do informacji publicznej

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w niniejszym Biuletynie, a znajdują się w posiadaniu Sądu Okręgowego w Radomiu, udostępniane są na wniosek zainteresowanych osób. O dostępie do informacji publicznych decyduje Prezes Sądu lub Wiceprezes Sądu w zakresie swojego działania, albo upoważniona przez nich osoba.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Zasady i tryb ponownego wykorzystanie informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001r.o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz.782 ze zm.). Zgodnie z treścią art.23a ust.1 cytowanej ustawy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia ( w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje publiczne uzyskane z Sądu Okręgowego w Radomiu zobowiązany jest do:

  • poinformowania o źródle i czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej z Sądu Okręgowego w Radomiu, a jeżeli informacją wykorzystywaną jest orzeczenie Sądu – do podania daty jego wydania, sygnatury akt sprawy i siedziby sądu;
  • dalszego udostępnianie innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
  • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Sąd Okręgowy w Radomiu nie ponosi odpowiedzialności za przetworzenie informacji przez osoby trzecie oraz za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Powtórne wykorzystywanie informacji umieszczonych na stronie internetowej Sądu, pełniącej również funkcję Biuletynu Informacji Publicznej (www.radom.so.gov.pl) jest bezpłatne.

Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego ich wykorzystywania - na wniosek

Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:

  • informacja publiczna nie została udostępniona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Radomiu (Biuletynu Informacji Publicznej), chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania,
  • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania składa się na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012r. (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2012r., poz.94).
wniosek o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania (PDF)
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Odmowa ponownego wykorzystania informacji
Prezes Sądu Okręgowego odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej w przypadku, gdy:

  • dostęp do informacji podlega ograniczeniom, o których mowa w art.5 ustawy o dostępie do informacji publicznej lub w przepisach odrębnych ustaw ( m.in. ze względu na ochronę informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych);
  • ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

Prezes Sądu może odmówić opracowania, w szczególności przetworzenia informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystania i dostarczenia z nich wyciągów gdy opracowanie, w szczególności przetworzenie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania oraz dostarczenie z nich wyciągów spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Szczegółowe Informacje podawane są w formie oferty.
Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
Od decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia – w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu.

Przeczytaj o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z obsługa skarg i wniosków przez Sąd OOkręgowy w Radomiu

Metadane

Data publikacji : 26.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry