Sąd Okręgowy w Radomiu

Zapytanie ofertowe I-226-2/22-3 na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kotłowni (wymiana kotłów) w budynku Sądu Rejonowego w Zwoleniu przy ul. Moniuszki 6

Radom, dnia 30 sierpnia 2022 r.

       D Y R E K T O R

  SĄDU OKRĘGOWEGO

      ul. Piłsudskiego 10

         26-600 Radom

 

Do Wykonawców

ZAPYTANIE OFERTOWE

Sąd Okręgowy w Radomiu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kotłowni (wymiana kotłów) w budynku Sądu Rejonowego w Zwoleniu przy ul. Moniuszki 6"

Znak sprawy: I-226-2/22-3

 1. Zamawiający

Sąd Okręgowy w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10, 26 – 600 Radom.

NIP: 948-16-24-025; REGON: 000571518

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1

 1. Tryb udzielenia zamówienia
 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości mniejszej niż 130.000 złotych dla Sądu Okręgowego w Radomiu, Sądu Rejonowego w Lipsku, Sądu Rejonowego w Szydłowcu, Sądu Rejonowego w Przysusze i Sądu Rejonowego w Zwoleniu z dnia 27 stycznia 2021 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
 • zmiany postanowień Zaproszenia przed terminem składania ofert,
 • odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyny – tzw. „unieważnienie postępowania” w każdym czasie.
 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Termin wykonania zamówienia – 90 dni od dnia podpisania umowy.

 1. Przygotowanie oferty i sposób złożenia
 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty e-mail na adres: inwestycje@radom.so.gov.pl
 2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo zaświadczeniem z Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub udzielonym pełnomocnictwem. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie
  znak, z którego można odczytać imię
  i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest
  nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci),
  z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
 3. Oferta powinna być kompletna i odpowiadać wszystkim warunkom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia. Wszelkie zmiany i poprawki w treści oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę/osoby podpisującą/e ofertę.
 4. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 3), Oświadczenie na podstawie art. 7 ust. 1 (załącznik nr 4)
 5. w przypadku pełnomocnictwa - pełnomocnictwo sporządzone w języku polskim i podpisane (imieniem i nazwiskiem) przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru przedsiębiorców KRS lub zaświadczenia o wpisie do CEIDG (jeżeli dotyczy),
 6. o udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia
  13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.
 1. Termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 września 2022 roku do godz. 15:00.

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty
 1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył ofertę z najniższą ceną.
 2. Po wyborze oferty Wykonawca zostanie zaproszony do podpisania umowy wg opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 3. Za ofertę najkorzystniejsza Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną, wyliczoną zgodnie z zasadami podanymi w Ofercie – formularzu ofertowo-cenowym
 4. Formularz ofertowo-cenowy nie może zawierać wartości zerowych (0,00 zł) zarówno za łączną kwotę przedmiotu zamówienia, jak również za całość dokumentacji określonej w § 1 ust. 1 umowy oraz za należyte pełnienie nadzoru autorskiego za cały okres trwania robót budowlanych
 5. W toku oceny ofert Zamawiający może:
 • żądać od Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty
 • poprawiać w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
  z zastrzeżeniem, że ww. czynności Zamawiający wykona przed ustaleniem wyboru oferty.
 1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zostały złożone o takiej samej cenie i zajęłyby pozycję pierwszą Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający może nie wzywać do złożenia ofert dodatkowych także w przypadku, gdy wszystkie złożone oferty z taką samą ceną, przewyższają kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
 2. Oferta, złożona po terminie i oferta niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Zaproszenia) zostanie odrzucona.
 3. Oferta najkorzystniejsza niespełniająca wymogów określonych w postępowaniu będzie odrzucona po jednokrotnym bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia,
  z zastrzeżeniem, że uzupełnieniu nie podlega wyłącznie formularz ofertowo-cenowy, o którym mowa w punkcie 5 d). Zamawiający informuje, że jednokrotnie wzywa do uzupełnienia oświadczeń/dokumentów pod rygorem odrzucenia oferty.
 4. W przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta zostanie odrzucona, za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta znajdująca się na pozycji kolejnej. Postanowienia punktu 7 h) stosuje się odpowiednio. 

       8. Termin związania z ofertą

Termin, do którego Wykonawcy będą związani złożoną ofertą ustala się na 30 dni licząc od dnia upływu ostatecznego terminu do składania ofert.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Wszelkich informacji na temat postępowania udziela w dni robocze w godzinach
800 –1530 Grzegorz Majewski grzegorz.majewski@radom.so.gov.pl, nr tel. (48) 67-76-577.

 1. Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, RODO) informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem przez Wykonawcę umowy z Sądem Okręgowym w Radomiu jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1, 26-600 Radom, nr telefonu 48 67 76 567, numer faksu: 48 67 76 568, adres poczty elektronicznej: dyrektor@radom.so.gov.pl
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy się kontaktować
  z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@radom.so.gov.pl
 3. Zebrane dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy oraz wypełnienia wszystkich obowiązków prawnych spoczywających na Sądzie Okręgowym w Radomiu jako Zamawiającym, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Sądu Okręgowego w Radomiu.
 4. Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych Wykonawcy będącego osobą fizyczną jest art. 6 ust. 1 c RODO w związku z Regulaminem udzielania zamówień publicznych na dostawy usługi i roboty budowlane dla Sądu Okręgowego w Radomiu obowiązującym u Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późniejszymi zmianami); dane kontaktowe pracowników Wykonawcy wyznaczonych do kontaktu z Zamawiającym będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO.
 6. Podanie danych przez Wykonawcę jest wymogiem umownym oraz ustawowym, koniecznym do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 7. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym innym niż uprawnione zgodnie
  z przepisami prawa.
 8. Dane osobowe Wykonawcy umowy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przechowywane będą do celów archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 9. Wykonawca umowy posiada prawo żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu - z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w RODO.
 10. Wykonawca umowy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia niegodnego z przepisami prawa przetwarzania danych osobowych.
 11. Dane osobowe Wykonawcy umowy nie będą nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 1. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią:
 • załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
 • załącznik nr 2 – wzór umowy
 • załącznik nr 3 – formularz ofertowo-cenowy
 • załącznik nr 4 – oświadczenie na podstawie art. 7 ust. 1

Przeprowadzenie niniejszego zapytania ofertowego nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.1129), ponieważ wartość zamówienia nie przekracza równowartości 130 000,00 zł.

Uwaga: Po przesłaniu oferty emailem, z uwagi na wysoki poziom zabezpieczenia skrzynek pocztowych, wymagane jest telefoniczne potwierdzenie otrzymania e-maila - nr tel.  48 67 76 577. Z przyczyn zewnętrznych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie nieotrzymane w wymaganym terminie oferty przesłane e-mailem.

Radom, dnia 30 sierpnia 2022 roku

Łukasz Kulesza

Dyrektor Sądu Okręgowego

w Radomiu

/-/ Na oryginale właściwy podpis

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) „RODO”

Metadane

Data publikacji : 30.08.2022
Data modyfikacji : 31.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu/Oddział Inwestycji i Remontów
Osoba udostępniająca informację:
Majewski Grzegorz
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry