Sąd Okręgowy w Radomiu

https://radom.so.gov.pl/sor/dzialalnosc-sadu/zamowienia-publiczne/postepowania-o-udzielen/7862,ZAPYTANIE-OFERTOWE-I-226-122-Dostawa-i-montaz-dwoch-klimatyzatorow-w-pomieszczen.html
23.06.2024, 13:44

ZAPYTANIE OFERTOWE I-226-1/22 „Dostawa i montaż dwóch klimatyzatorów w pomieszczeniu serwerowni w budynku Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Piłsudskiego 10”

Informacja z dnia 26 lipca 2022 r. z otwarcia ofert i informacja z 26 lipca 2022 r. o wyborze oferty dostępne są poniżej w plikach do pobrania.

Radom, dnia 18 lipca 2022 r.

D Y R E K T O R

SĄDU OKRĘGOWEGO

ul. Piłsudskiego 10

26-600 Radom


I-226-1/22

Do Wykonawców

ZAPYTANIE OFERTOWE

Sąd Okręgowy w Radomiu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: „Dostawę i montaż dwóch klimatyzatorów w pomieszczeniu serwerowni w budynku
Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Piłsudskiego 10”

 

Znak sprawy: I-226-1/22

 

 1. Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10, 26 – 600 Radom.

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1

2.1. Termin dostawy, montażu klimatyzatorów – 30 dni od dnia podpisania umowy.

 1. Przygotowanie oferty i sposób złożenia

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty e-mail na adres: inwestycje@radom.so.gov.pl

 1. Termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 lipca 2022 roku do godz. 15:00.

 1. Kryterium wyboru oferty jest - cena.
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty 

6.1.  Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył ofertę z najniższą ceną.

6.2. Po wyborze oferty Wykonawca zostanie zaproszony do podpisania umowy wg opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

 1. Osoby do kontaktu

Grzegorz Majewski grzegorz.majewski@radom.so.gov.pl, nr tel. (48) 67-76-577 – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia.

 1. Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, RODO) informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem przez Wykonawcę umowy z Sądem Okręgowym w Radomiu jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1, 26-600 Radom, nr telefonu 48 67 76 567, numer faksu: 48 67 76 568, adres poczty elektronicznej: dyrektor@radom.so.gov.pl
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy się kontaktować
  z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@radom.so.gov.pl
 3. Zebrane dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy oraz wypełnienia wszystkich obowiązków prawnych spoczywających na Sądzie Okręgowym w Radomiu jako Zamawiającym, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Sądu Okręgowego w Radomiu.
 4. Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych Wykonawcy będącego osobą fizyczną jest art. 6 ust. 1 c RODO w związku z Regulaminem udzielania zamówień publicznych na dostawy usługi i roboty budowlane dla Sądu Okręgowego w Radomiu obowiązującym u Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późniejszymi zmianami); dane kontaktowe pracowników Wykonawcy wyznaczonych do kontaktu z Zamawiającym będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO.
 6. Podanie danych przez Wykonawcę jest wymogiem umownym oraz ustawowym, koniecznym do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 7. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym innym niż uprawnione zgodnie
  z przepisami prawa.
 8. Dane osobowe Wykonawcy umowy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przechowywane będą do celów archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 9. Wykonawca umowy posiada prawo żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu - z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w RODO.
 10. Wykonawca umowy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia niegodnego z przepisami prawa przetwarzania danych osobowych.
 11. Dane osobowe Wykonawcy umowy nie będą nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 1. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią:
 • załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
 • załącznik nr 2 – wzór umowy
 • załącznik nr 3 – formularz ofertowo-cenowy

Przeprowadzenie niniejszego zapytania ofertowego nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.1129), ponieważ wartość zamówienia nie przekracza równowartości 130 000,00 zł.

Uwaga: Po przesłaniu oferty emailem, z uwagi na wysoki poziom zabezpieczenia skrzynek pocztowych, wymagane jest telefoniczne potwierdzenie otrzymania e-maila - nr tel.  48 67 76 577. Z przyczyn zewnętrznych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie nieotrzymane w wymaganym terminie oferty przesłane e-mailem.

 

Radom, dnia 18 lipca 2022 roku

Pan Łukasz Kulesza

Dyrektor Sądu Okręgowego

w Radomiu

/-/ Na oryginale właściwy podpis

 

Metadane

Data publikacji : 18.07.2022
Data modyfikacji : 26.07.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dyrektor Sądu /Oddział Inwestycji i Remontów
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Gwiazda Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony