Sąd Okręgowy w Radomiu
Formularz kontaktowy

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Radomiu

ul. Warszawska 1, 26-600 Radom
pok. 0.019, parter
tel. 48 677 65 02
tel. 48 677 65 03

 

Informację z Krajowego Rejestru Karnego, w tym tzw. zaświadczenie o niekaralności, można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, mieszczącym się budynku Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1 w Radomiu, w pokoju nr 0.019 na parterze.

Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości.

Interesanci Punktu Informacyjnego KRK są obsługiwani z wykorzystaniem automatycznego systemu kolejkowego, a każda osoba wnioskująca o wydanie informacji jest zobligowana do pobrania biletu z numerem kolejności obsługi z automatu stojącego w holu przy punkcie informacyjnym KRK. Bilet jest ważny w dniu jego wydruku.

Wnioski "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" przyjmowane są codziennie w godzinach od 800 do 1500, a w poniedziałki dodatkowo w godzinach 1530 do 1800.

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę sądową w wysokości:

    30 zł - za informację o osobie
    30 zł - za informację o podmiocie zbiorowym.

OPŁATĘ WNOSI SIĘ W JEDEN Z NASTĘPUJĄCYCH SPOSOBÓW:

- od 1 sierpnia 2019 r. znakiem opłaty sądowej w kwocie 30 zł zakupionym za pośrednictwem samoobsługowych bezgotówkowych opłatomatu usytuowanego w holu głównym na parterze budynku sądu obok Punktu Informacyjnego przy przy ul. Warszawskiej 1 (za samoobsługowa szatnią) oraz w siedzibie ul. Piłsudskiego 10 (w holu glównym na parterze).

- znakiem sądowym w kwocie 30 zł zakupionym w Kasie Sądu Rejonowego w Radomiu w siedzibie przy ul. Warszawskiej 1 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania kasy Sądu Rejonowego w Radomiu dostępnych są na stronie www.radom.sr.gov.pl

- gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości,

- na rachunek ministerstwa sprawiedliwości:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa
PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa

W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

Wpłaty na rachunki na Ministerstwa Sprawiedliwości można dokonać:
1) w najbliższym siedziby Punktu Informacyjnego KRK Oddziale 1 Banku PKO BP Powaszechna Kasa Oszczędności Bank Polski przy ul. Malczewskiego 24 (nowy budynek Offie Park) w godzinach 8.00 - 18.00
2) w najbliższej placówce Poczty Polskiej, ul. J. Kusocińskiego 16D w godzinach od poniedziałku do czwartku 8.00 - 18.00, piątek 8.00 - 20.00

Wypełniony drukowanymi literami i opłacony formularz zapytania można również złożyć osobiście w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 lub jednym z Punktów Informacyjnych KRK (w tym w Sądzie Okręgowym w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1), bądź przesłać pocztą na adres Biura Informacyjnego KRK o, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa lub Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom. Dowód uiszczenia opłaty sądowej należy załączyć do formularza.

Zobacz, jak poprawnie wypełnić wniosek

Zaświadczenie o niekaralności można również uzyskać bez konieczności osobistego stawiennictwa w Biurze Informacyjnym lub punkcie informacyjnym KRK, udzielając pełnomocnictwa innej osobie.

Opłatę skarbową od pełnomocnictwa należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Radomiu.
nr rachunku:  Pekao SA II/O Radom 52 124032591111001013406544
Adres odbiorcy: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom
Tytuł: opłata za udzielenie pełnomocnictwa do uzyskania zaświadczenia o niekaralności
Aktualny numer konta bankowego właściwego do wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa znajduje się na stronie www.bip.radom.pl
Opłatę skarbową można wnosić:
1) w każdym banku,
2) w placówce Poczcie Polskiej,
3) w specjalnie wyznaczonych punktach, których aktualna lista znajduje się na stronie www.bip.radom.pl

Wszelkie informacje o dzialalności Krajowego Rejestru Karnego i sposobach uzyskiwania zaświadczenia, w tym za pośrednictwem systemu eKRK oraz formularze zapytania do pobrania i wydruku znajdują się na rządowej stronie:

https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny

 

Metadane

Data publikacji : 07.06.2022
Data modyfikacji : 26.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Gwiazda
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry