Sąd Okręgowy w Radomiu

Kurator okręgowy

Kurator Okręgowy: Jolanta Wachnik

Zastępca Kuratora Okręgowego: Jolanta Olejarz

Sekretariat Kuratora Okręgowego
ul. Warszawska 1
email:  kuratorzy@radom.so.gov.pl    
tel. (48) 677 65 84

INFORMACJA

Z treści art. 73 § 1 kk wynika, że „ zawieszając wykonanie kary, sąd może w okresie próby oddać skazanego pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji  lub pomoc skazanym". Powierzenie dozoru stowarzyszeniu, instytucji, organizacji społecznej lub osobie godnej zaufania  następuje na ich wniosek lub za ich zgodą  (art. 170 § 2 kkw).

Zgodnie z art. 175a § 1 i § 2 kkw  prezes właściwego sądu przyznaje stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, której powierzono sprawowanie dozoru, na wniosek ich przedstawiciela, miesięczny ryczałt z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związku ze sprawowanym dozorem, płatny do 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawowania dozoru. Ryczałt ten wynosi od 4% do 8% kwoty bazowej ustalonej dla sądowych kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013r, w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz. U. z 2013r. poz. 335)  szczegółowo określa sposób wykonywania obowiązków i uprawnień przez stowarzyszenia, organizacje i osoby, którym powierzono sprawowanie dozoru nad skazanymi i sprawcami przestępstw.

Zespoły Kuratorskiej Służby sądowej w Sądzie Rejonowym w Radomiu http://www.radom.sr.gov.pl/index.php?pid=92

Zespoły Kuratorskiej Służby sądowej w Sądzie Rejonowym w Grójcu http://www.grojec.sr.gov.pl

Zespoły Kuratorskiej Służby sądowej w Sądzie Rejonowym w Kozienicach http://www.kozienice.sr.gov.pl/index.php?idg=1&id=75&x=12&y=16

Zespoły Kuratorskiej Służby sądowej w Sądzie Rejonowym w Przysusze http://www.przysucha.sr.gov.pl/?idg=1&id=18&x=12&y=16

Zespoły Kuratorskiej Służby sądowej w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu http://www.zwolen.sr.gov.pl/index.php?idg=1&id=18&x=12&y=16

Zespoły Kuratorskiej Służby sądowej w Sądzie Rejonowym w Lipsku http://www.lipsko.sr.gov.pl/?idg=1&id=18&x=12&y=16

Zespoły Kuratorskiej Służby sądowej w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu http://www.szydlowiec.sr.gov.pl/index.php?idg=1&id=18&x=12&y=16

Metadane

Data publikacji : 18.11.2019
Data modyfikacji : 11.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kurator Okręgowy
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Gwiazda
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry