Sąd Okręgowy w Radomiu

Ogłoszenie o konkursie Nr KD 1110 – 5/2023 z dnia 13 lutego 2023r. na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Radomiu

Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu ogłasza nabór w drodze konkursu oznaczonego Nr KD 1110-5/2023 na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Radomiu.

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego przeprowadzony zostanie:

I etap konkursu – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – zostanie przeprowadzony w dniu 6 marca 2023 roku.

II etap konkursu - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego raz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego lub prawa karnego, wybranym przez kandydata - zostanie przeprowadzony w dniu 16 marca 2023 roku o godz.9.00 w budynku Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1.

III etap – rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie się w dniu 16 marca 2023 roku o godz.12.00  w budynku Sądu Okręgowego w Radomiu, przy ul. Warszawskiej 1.

Konkurs dla kandydatów na asystentów sędziego przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu, według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.z 2013r., poz.1228 ).

Liczna wolnych stanowisk asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Radomiu -  1

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi spełniać wymagania określone w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r.,poz. 2072).

Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

- jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich

- jest nieskazitelnego charakteru

- ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce

- ukończył 24 lata.

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu oznaczonego sygnatura KD-1110 - 5/2023 oraz wymagane dokumenty składa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2023 roku w siedzibie Sądu Okręgowego w Radomiu Oddział Kadr pok. 206 IIp, ul. Piłsudskiego 10 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Sąd Okręgowy w Radomiu ul. Piłsudskiego 10 26-600 Radom z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania zgłoszenia drogą pocztową, za datę jego złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Do zgłoszenia kandydat dołącza:

  1. Wniosek o zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego;
  2. Własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej.
  3. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
  4. Oświadczenie, o którym mowa w art.155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej „ ustawą”(t.j. Dz. U z 2020r.,poz 2072) tj; oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  5. Oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
  7. Jedną aktualną fotografię zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia. Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu zostanie umieszczona w dniu 07 marca 2023 roku na stronie internetowej Sądu w zakładce oferty pracy (www.radom.so.gov.pl)

Osoby niedopuszczone do dalszych etapów konkursu zobowiązane są do odebrania przedłożonych dokumentów w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10 (pok. 206, II p.) w terminie miesiąca od zakończenia konkursu. Nieodebrane przez kandydata dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty osób pozostających na liście rezerwowej będą przechowywane przez 1 rok od zakończenia konkursu. Nieodebrane przez kandydata dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po tej dacie.

W sprawie naboru na konkurs na stanowisko asystenta sędziego można kontaktować się z Oddziałem Kadr Sądu Okręgowego w Radomiu – nr tel. 48 67 76 715 lub 713.

Wiceprezes Sądu Okręgowego

SSO Anna Gzel-Michalska

/-/ Na oryginale właściwy podpis

 

Metadane

Data publikacji : 13.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu Oddział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry