Sąd Okręgowy w Radomiu

Ogłoszenie KD-1110-18/22 w sprawie konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Radomiu

KD - 1110 - 18/22

Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 6 października 2022 r. w sprawie konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Radomiu

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowisko kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów  (Dz. U. z 2016 r. poz.367) Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu ogłasza konkurs na:

stanowisko specjalisty w zakresie psychologii w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Radomiu.

Liczba stanowisk – 1

Liczba etatów – 1

Miejsce pracy – Sąd Okręgowy w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10

Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2023 r.

Na stanowisko  specjalisty w zakresie psychologii może być zatrudniona osoba:

1) mająca pełną zdolność do czynności prawnych;

2) posiadająca obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji  Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;

3) mająca nieposzlakowaną opinię;

4) która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5) przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6) której stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku specjalisty.

7) która ukończyła studia wyższe z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub ukończyła zagraniczne studia z zakresu psychologii uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

8) posiada co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub młodzieżą społecznie niedostawaną albo 3-letnia praktykę kliniczną;

2. Do zgłoszenia o konkursie na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii kandydat dołącza:

1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii,

2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

3) oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej

4) oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną;

5) oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;

6) oświadczenie, że ma pełną zdolność do czynności prawnych;

7) oświadczenie, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

8) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które przeprowadzony jest konkurs, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku kierownika zespołu występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego , jeśli lekarz przeprowadzający badania uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej.

Do zgłoszeń kandydaci mogą dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

1. Konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Radomiu.

2. Konkurs na stanowisko specjalisty przeprowadzony zostanie w siedzibie Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10 w trzech etapach:

- w dniu 16 listopada 2022 r. – I etap – wstępna weryfikacja kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

- w dniu 28 listopada 2022 r. o godz. 10.00 – II etappraca pisemna;

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz miejsce przeprowadzenia konkursu, zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu na 7 dni przed jego rozpoczęciem (www.radom.so.gov.pl)

Kandydaci składają zgłoszenie w terminie do dnia 14 listopada 2022 roku w zamkniętej kopercie zaadresowanej:

Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu

ul. Piłsudskiego 10

26-600 Radom

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko specjalisty z zakresu psychologii” -  w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10 pok. 206 (IIp.).

W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu.

3. Drugi etap konkursu trwa 90 minut i polega na sporządzeniu przez kandydata pracy pisemnej stanowiącej rozwiązanie wybranego przez kandydata jednego z dwóch zadań przygotowanych przez Komisję konkursową.

Zadanie polega na opracowaniu propozycji rozwiązania problemu dotyczącego opiniowania przez specjalistów w zakresie specjalności stanowiska, na które jest przeprowadzany konkurs albo na sporządzeniu opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz sprawach nieletnich, w zakresie specjalności stanowiska, na które jest przeprowadzany konkurs, na podstawie opisu lub dokumentacji przeprowadzonych odpowiednich badań psychologicznych lub lekarskich oraz dokumentów z akt sprawy, w ramach której opinia została zlecona.

Pracę pisemną Komisja konkursowa ocenia w skali od 0 do 20 punktów.

Do trzeciego etapu konkursu dopuszczeni są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 10 punktów z pracy pisemnej.

- lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej zostanie umieszczona na stronie internetowej sądu na 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja konkursowa sprawdza predyspozycje kandydata do wykonania zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest konkurs i ocenia je w skali od 0 do 10 punktów, biorąc pod uwagę umiejętności podejmowania prawidłowych decyzji oraz poprawnego formułowania wniosków w zakresie zadań wykonywanych na tym stanowisku.

Protokół przebiegu konkursu wraz z dokumentacją Komisja konkursowa przekazuje Prezesowi Sądu Okręgowego.

Prezes Sądu Okręgowego zawiera umowę o pracę z kandydatem wskazanym przez Komisję konkursową, który uzyskał najlepszy wynik w konkursie.

Osoby niedopuszczone do dalszych etapów konkursu zobowiązane są do odebrania przedłożonych dokumentów w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10 (pok.206, II p.) w terminie miesiąca od zakończenia konkursu. Nieodebrane przez kandydata dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

W sprawie naboru na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii można kontaktować się z Oddziałem Kadr Sądu Okręgowego w Radomiu - nr tel. +48 67 76 713 lub 715.

Radom, dnia 6 października 2022 r.

Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu

SSO Marta Łobodzińska

/-/ Na oryginale właściwy podpis

Metadane

Data publikacji : 06.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Sądu Okregowego w Radomiu /Oddział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry