Sąd Okręgowy w Radomiu

Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 5 października 2021 r. KD- 1110 – 26/21 w sprawie konkursu na stanowisko kierownika zespołu w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Radomiu

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowisko kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów  (Dz. U. z 2016 r. poz.367) Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu ogłasza konkurs na stanowisko kierownika zespołu w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Radomiu.

Liczba stanowisk – 1

Liczba etatów - 1

Miejsce pracy – Sąd Okręgowy w Radomiu ul. Piłsudskiego 10

Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2022 r.

Kierownikiem zespołu może zostać osoba:

  • mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiadająca obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
  • która ukończyła studia wyższe z zakresu psychologii lub pedagogiki w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub ukończyła zagraniczne studia z zakresu psychologii lub pedagogiki uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, albo jest lekarzem posiadającym specjalizację z zakresu pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży;
  • posiadająca minimum 5-letni staż pracy zgodny z wykształceniem lub specjalizacją;
  • mająca nieposzlakowaną opinię;
  • która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • której stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku kierownika.

 

Do zgłoszenia o konkursie na stanowisko kierownika zespołu kandydat dołącza:

1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs,

2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

3) oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających:

- ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii lub pedagogiki w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii lub pedagogiki uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej

4 )oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letni staż pracy zgodny z wykształceniem lub specjalizacją;

5) oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;

6) oświadczenie, że ma pełną zdolność do czynności prawnych;

7) oświadczenie, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

8) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które przeprowadzony jest konkurs, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku kierownika zespołu występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego , jeśli lekarz przeprowadzający badania uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej.

Do zgłoszeń kandydaci mogą dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

1. Konkurs na stanowisko kierownika zespołu  opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu.

2. Konkurs na stanowisko kierownika zespołu przeprowadzony zostanie w siedzibie Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10 w trzech etapach:

- w dniu 19 listopada  2021 r. – I etap – wstępna weryfikacja kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

- w dniu 29 listopada 2021 r. o godz. 10.00 – II etappraca pisemna;

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz miejsce przeprowadzenia konkursu, zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu na 7 dni przed jego rozpoczęciem (www.radom.so.gov.pl)

- w dniu 06 grudnia 2021r. o godz. 10.00 – III etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu kwalifikacyjnej zostanie umieszczona na stronie internetowej sądu na 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Kandydaci składają zgłoszenie w terminie do dnia 29 października 2021 roku w zamkniętej kopercie zaadresowanej:

Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu

ul. Piłsudskiego 10

26-600 Radom

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko kierownika opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów” -  w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10 pok. 206 (IIp.). W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu.

 

3. Drugi etap konkursu trwa 90 minut i polega na sporządzeniu przez kandydata pracy pisemnej stanowiącej rozwiązanie wybranego przez kandydata jednego z dwóch zadań przygotowanych przez Komisję konkursową.

Zadanie na pracę pisemną w konkursie na stanowisko kierownika zespołu polega na opracowaniu propozycji rozwiązania problemu dotyczącego organizacji i funkcjonowania opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów lub metodologii opiniowania przez specjalistów albo na ocenie opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, przedstawionej wraz z opisem lub dokumentacją przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz dokumentami z akt sprawy, w ramach której opinia została zlecona.

Pracę pisemną Komisja konkursowa ocenia w skali od 0 do 20 punktów.

Do trzeciego etapu konkursu dopuszczeni są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 10 punktów z pracy pisemnej.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej zostanie umieszczona na stronie internetowej sądu na 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja konkursowa sprawdza predyspozycje kandydata do wykonania zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest konkurs i ocenia je w skali od 0 do 10 punktów, biorąc pod uwagę umiejętności podejmowania prawidłowych decyzji oraz poprawnego formułowania wniosków w zakresie zadań wykonywanych na tym stanowisku.

Protokół przebiegu konkursu wraz z dokumentacją Komisja konkursowa przekazuje Prezesowi Sądu Okręgowego.

Prezes Sądu Okręgowego zawiera umowę o pracę z kandydatem wskazanym przez Komisję konkursową, który uzyskał najlepszy wynik w konkursie.

Osoby niedopuszczone do dalszych etapów konkursu zobowiązane są do odebrania przedłożonych dokumentów w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Radomiu ul. Piłsudskiego 10 (pok.206, II p.) w terminie miesiąca od zakończenia konkursu. Nieodebrane przez kandydata dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

W sprawie naboru na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii i psychiatrii można kontaktować się z Oddziałem Kadr Sądu Okręgowego w Radomiu - nr tel. +48 67 76 713 lub 715.

Radom, dnia 5 października 2021 r.

Prezes Sądu Okręgowego

SSO Marta Łobodzińska

/-/ Na oryginale właściwy podpis

 

 Informacja na podstawie art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów w konkursie

Metadane

Data publikacji : 05.10.2021
Data modyfikacji : 13.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Anna Leszczyńska

Opcje strony

do góry