Sąd Okręgowy w Radomiu

Ogłoszenie KD-1110-36/21 z dnia 08 października 2021 roku o naborze na praktyki absolwenckie w Sądzie Okręgowym w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10.

Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu ogłasza nabór na odpłatne praktyki absolwenckie w Sądzie Okręgowym w Radomiu, oznaczony nr KD-1110-36/21.

Nabór prowadzony będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244 tj.).

Praktyki odbywać się będą na podstawie umowy zawartej na okres do trzech miesięcy – data rozpoczęcia praktyki podana zastanie w terminie późniejszym.

Liczba miejsc – 2

Nabór kandydatów przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu.

Nabór przebiegać będzie w dwóch etapach:

 1. Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych;
 2. Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagania formalne:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktyki absolwenckie powinien spełniać następujące kryteria:

 1. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. Posiadać nieposzlakowana opinię;
 3. W dniu rozpoczęcia praktyki nie ma ukończonego 30 roku życia;
 4. Nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. Nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. Posiadać co najmniej wykształcenie średnie;
 7. Posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie;
 8. Posiadać umiejętność obsługi komputera.

Program praktyki absolwenckiej obejmuje: zapoznanie się z obowiązkami urzędnika sądowego, w tym ze sposobem prowadzenia akt sądowych, zasadami sporządzania i wysyłania korespondencji oraz wykonywaniem innych czynności biurowych.

Wykaz dokumentów, które powinni złożyć kandydaci ubiegający się o przyjęcie do odbywania praktyk absolwenckich w Sądzie Okręgowym w Radomiu:

 1. Podanie do Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu o przyjęcie na praktyki absolwenckie z danymi do kontaktu (aktualny adres do korespondencji, lub numer telefonu kontaktowego, lub adres poczty elektronicznej);
 2. Oświadczenie o posiadanym wykształceniu (dokument potwierdzający posiadane wykształcenie do wglądu, po zakwalifikowaniu do odbycia praktyki absolwenckiej);
 3. Oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych;
 4. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie;
 7. Oświadczenie z klauzulą informacyjną i zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisku praktykant, zgodnie ze wzorem w dokumentach do pobrania.

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2021 roku w siedzibie Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10 (pok. 206) bądź drogą pocztową, z podaniem oznaczenia naboru nr KD-1110-36/21 (decyduje data wpływu do Sądu).

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru (wraz z terminem i miejscem przeprowadzenia) zostanie umieszczony na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy.

Lista kandydatów dopuszczonych do odbywania praktyk absolwenckich wraz z listą rezerwową zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu: www.radom.so.gov.pl, w terminie do dnia 26 października 2021 roku.

Osoby niedopuszczone do odbycia praktyki absolwenckiej zobowiązane są do odebrania przedłożonych dokumentów w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10 (pok. 206, II P.) w terminie miesiąca od zakończenia naboru. Nieodebrane przez kandydata dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty osób pozostających na liście rezerwowej będą przechowywane przez 1 rok od zakończenia naboru. Nieodebrane przez kandydata dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po tej dacie.

W sprawie naboru na praktyki absolwenckie można kontaktować się z Oddziałem Kadr Sądu Okręgowego w Radomiu – nr tel. 48 6776715 lub 713.

 

Upoważniona do wykonywania obowiązków

Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu

Marzena Tarczyńska

/na oryginale właściwy podpis/

Informacja w trybie art. 13 RODO dla kandydatów aplikujących na praktykę absolwencką w naborze KD-1110-36/21

Metadane

Data publikacji : 22.10.2021
Data modyfikacji : 13.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Anna Leszczyńska

Opcje strony

do góry