Sąd Okręgowy w Radomiu

Ogłoszenie o konkursie Nr Kd.110.21.2024 z dnia 12 marca 2024 roku na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Radomiu

Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu ogłasza nabór w drodze konkursu oznaczonego Nr Kd.110.21.2024 na dwa wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Radomiu.

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego przeprowadzony zostanie:

I etap konkursu – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – zostanie przeprowadzony w dniu 19 kwietnia 2024 roku.

II etap konkursu - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego raz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego lub prawa karnego, wybranym przez kandydata - zostanie przeprowadzony w dniu 22 kwietnia 2024 roku o godz.9.00 w budynku Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1.

III etap – rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2024 roku o godz. 9.00  w budynku Sądu Okręgowego w Radomiu, przy ul. Warszawskiej 1.

Konkurs dla kandydatów na asystentów sędziego przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu, według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.z 2013r., poz.1228 ze zm.).

Liczba wolnych stanowisk asystenta sędziego

w Sądzie Okręgowym w Radomiu -  2

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi spełniać wymagania określone w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r.,poz. 217).

Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

- jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich

- jest nieskazitelnego charakteru

- ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce

- ukończył 24 lata.

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu oznaczonego sygnatura Kd.110.21.2024 oraz wymagane dokumenty składa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2024 roku w siedzibie Sądu Okręgowego w Radomiu Oddział Kadr pok. 206 IIp, ul. Piłsudskiego 10 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Sąd Okręgowy w Radomiu ul. Piłsudskiego 10 26-600 Radom z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania zgłoszenia drogą pocztową, za datę jego złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Do zgłoszenia kandydat dołącza:

  1. Wniosek o zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego;
  2. Własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej.
  3. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
  4. Oświadczenie, o którym mowa w art.155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej „ ustawą”(t.j. Dz. U z 2023r.,poz 217) tj; oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  5. Oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
  7. Jedną aktualną fotografię zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia. Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu zostanie umieszczona w dniu 19 kwietnia 2024 roku na stronie internetowej Sądu w zakładce oferty pracy (www.radom.so.gov.pl)

Osoby niedopuszczone do dalszych etapów konkursu zobowiązane są do odebrania przedłożonych dokumentów w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10 (pok. 206, II p.) w terminie miesiąca od zakończenia konkursu. Nieodebrane przez kandydata dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Uwaga! zmiana terminu II i III etapu konkursu - więcej w załączonym ogłoszeniu z dnia 19.04.2024 r.

Metadane

Data publikacji : 12.03.2024
Data modyfikacji : 19.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Gwiazda
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry