Sąd Okręgowy w Radomiu

Ogłoszenie Nr KD 1110 –16/23 z dnia 28 września 2023 roku o naborze na stanowisko kierowca w Sądzie Okręgowym w Radomiu (umowa na zastępstwo)

Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu ogłasza nabór, oznaczony sygn. KD-1110-16/23 na stanowisko kierowca w Sądzie Okręgowym w Radomiu (umowa na zastępstwo).

Nabór na stanowisko kierowcy przeprowadzi Komisja konkursowa, powołana przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu.

Liczba wolnych stanowisk w Sądzie Okręgowym w Radomiu – 1 (umowa o pracę na zastępstwo)

Opis stanowiska pracy
Do zakresu zadań wykonywanych na docelowym stanowisku pracy należeć będzie między innymi:
•    Prowadzenie osobowego samochodu służbowego na zlecenie bezpośredniego przełożonego, zgodnie z prawem ruchu drogowego, przepisami bhp i ppoż.
•    Prowadzenie kart drogowych wg. obowiązujących przepisów;
•    Wykonywanie wszystkich wymaganych czynności związanych z obsługą codzienną powierzonego samochodu, w tym dbanie o należyty stan techniczny, czystość i porządek;
•    Przewóz osób- dysponentów jazd,
•    Przewóz  i doręczanie korespondencji, listów, paczek oraz innych przesyłek zgodnie z miejscem przeznaczenia;
•    Przestrzeganie terminów: badań technicznych samochodu, przeglądów gwarancyjnych, serwisowych , wymiany opon.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:
Kandydować może osoba:
•    która ma pełną zdolność do czynności prawnych;
•    o nieposzlakowanej opinii;
•    która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
•    przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
•    uprawnienie do kierowania  samochodem osobowym, ważne prawo jazdy kat.B od min. 5 lat;
•    mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy;
•    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowcy;
•    wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe;  
•    umiejętność organizacji pracy własnej jak i pracy w zespole;
•    komunikatywność;
•    wysoka kultura osobista;
•    samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, sumienność i dyspozycyjność.

Wykaz dokumentów, termin, miejsce i sposób ich złożenia:
Kandydat składa następujące dokumenty:
1.    Zgłoszenie do naboru adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu;
2.    Życiorys uwzględniający przebieg pracy i osiągnięcia zawodowe;
3.    Kserokopie świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie;
4.    Kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do kierowania  samochodem osobowym, prawo jazdy kat.B,
5.    Oświadczenia kandydata dotyczące:
•    pełnej zdolności do czynności prawnych;
•    niekaralności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
•    nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
•    nietoczenia się przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo;
•    posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy;
•    wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów przeprowadzanego konkursu.

Termin, miejsce i sposób złożenia dokumentów:
Termin złożenia dokumentów: do dnia 09 października 2023 roku. Miejsce i sposób złożenia dokumentów: bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10, piętro II, pokój nr 206 w godzinach urzędowania sądu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30; albo drogą pocztową na adres: Sąd Okręgowy w Radomiu Oddział Kadr ul. Piłsudskiego 10, 26-600 Radom. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpływu do Sądu. Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierowcy w Sądzie Okręgowym w Radomiu nr KD 1110- 16/23”.

Nabór składa się z następujących etapów:
etap pierwszy: selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów  formalnych przystąpienia do naboru;
etap drugi: rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.
I etap konkursu. Lista kandydatów dopuszczonych do pierwszego etapu naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Radomiu (adres: www.radom.so.gov.pl w zakładce: Oferty pracy) do dnia 12 października 2023 roku.
II etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 16 października 2023 roku od godz. 9.00.
Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone.
Osoby niedopuszczone do dalszych etatów naboru zobowiązane są do odebrania złożonych dokumentów w Oddziale Kadr w terminie miesiąca od daty zakończenia postępowania konkursowego. Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 1 miesiąca od daty zakończenia postępowania konkursowego.
Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Radomiu pod numerem telefonu (048) 67 76 713 lub 715.

Radom, dnia 28 września 2023 roku
p.o. Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu
Justyna Michalska
/-/ Na oryginale właściwy podpis

 

Metadane

Data publikacji : 29.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dyrektor Sądu /Oddział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry