Sąd Okręgowy w Radomiu

Status prawny

Zgodnie z art. 2 Konstytucji Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Jej organy działają na podstawie i w granicach prawa. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Władzę ustawodawczą sprawuje Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Sądy okręgowe zaliczane są do sądów powszechnych. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

Sąd Okręgowy we Radomiu jest sądem powszechnym utworzonym na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15.XII.1975 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 1975 r. nr 46, poz.253/)

Na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.1998 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 1998 r, nr 166, poz.1253) utworzony został Sąd Okręgowy we Radomiu obejmujący obszar właściwości podległych Sądów Rejonowych.

Organizację i kompetencje jednostki regulują:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125 z późn. zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1141),
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. M.S. z 2015 r. poz. 266).

Sąd Okręgowy w Radomiu w Radomiu jako jednostka budżetowa w zakresie realizacji zadań publicznych działa w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz wydanego na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zmianami) Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1476).

Metadane

Data publikacji : 15.07.2019
Data modyfikacji : 17.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry