Sąd Okręgowy w Radomiu

Stan przyjmowanych spraw i kolejność ich załatwiania

Sposób przyjmowania i załatwiania pism określa zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2019.138).

Na każdym piśmie wpływającym do Biura Podawczego Sądu zamieszcza się adnotację zawierającą nazwę Sądu, datę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo. Na żądanie osoby wnoszącej pismo poświadcza jego przyjęcie na kopii pisma.

Pisma rozdzielane są na poszczególne komórki organizacyjne Sądu.

Sekretariaty Wydziałów rejestrują wpływające pisma w odpowiednich repertoriach i wykazach, zaś Oddziały w spisach spraw.

Załatwienie sprawy kończy się zakreśleniem numeru w wymienionych wyżej rejestrach spraw.

Skargi i wnioski dotyczace działalności Sadu Okregowego i Sądów Rejonowych okręgu radomskiego rozpatrywane są przez Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu. Przyjmowane są przez sekretariat Prezesa oraz pracownków biura podawczego Sądu Okręgowego w Radomiu (Sąd Okręgowy w Radomiu, ul. M.J.Piłsudskiego 10, 26-600 Radom, e-mail: so.radom@radom.so.gov.pl).

Skargi i wnioski mogą wnoszone być na piśmie, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu.

Składane do Sądu skargi i wnioski ewidencjonowane są w repertorium skarg i wniosków prowadzonym przez VII Wydział Wizytacyjny Sądu i rozpoznawane zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Metadane

Data publikacji : 21.09.2017
Data modyfikacji : 09.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry