Sąd Okręgowy w Radomiu

Rejestr Dzienników i Czasopism

PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dn. 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5 poz.24 z 1984 r. ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie rejestru dzienników i czasopism (Dz. U. z dnia 18 lipca 1990 r. ze zm.)

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w Sądzie Okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy.

Wniosek o rejestrację powinien zawierać:

1. tytuł dziennika lub czasopisma oraz siedzibę i dokładny adres redakcji,
2. dane osobowe redaktora naczelnego tj. imię/imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, a w przypadku jego braku imiona rodziców, dokładny adres
3. określenie wydawcy, jego siedzibę i dokładny adres,
4. częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma.

Do wniosku o rejestrację czasopisma/dziennika należy dołączyć:
 

 • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z ostatnich 3 miesięcy, w przypadku gdy wydawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
 • pisemne oświadczenie redaktora naczelnego o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, pełni praw publicznych oraz obywatelstwa polskiego,
 • pisemne oświadczenie redaktora naczelnego w trybie art. 25 ust. 3 ustawy prawo prasowe,
 • pisemne oświadczenie redaktora naczelnego, że nie korzysta z immunitetu procesowego, a przypadku korzystania przez niego z immunitetu procesowego, do wskazania redaktora, który ponosi odpowiedzialność określoną.

Opłata stała za wpis do rejestru wynosi 100,- złotych w znakach opłaty sądowej lub przelewem bankowym na konto sądu.

Rejestracja stron i portali internetowych jest dokonywana, jeżeli spełnia przesłanki określone w art. 7 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5 poz.24 z 1984 r. ze zm.), tj. ukazuje się w Internecie za pomocą dźwięku lub dźwięku i obrazu.

Organ rejestracyjny odmówi rejestracji, jeżeli wniosek nie zawiera danych, o których mowa w art. 20 ust. 2, lub jej udzielenie stanowiłoby naruszenie prawa do ochrony nazwy istniejącego już tytułu prasowego.

Wniosek o wpisanie zmian do rejestru powinien zawierać:

 • dane wnioskodawcy
 • tytuł i numer rejestru
 • nowe dane podlegające wpisowi

Do wniosku należy załączyć stosowne dokumenty (np. aktualny odpis z KRS, dokumenty wykazujące przejście praw do tytułu).
Za każdą zmianę podlegająca wpisowi do rejestru dzienników i czasopism należy uiścić opłatę w wysokości 40,- złotych w znakach opłaty sądowej lub przelewem bankowym na konto sądu.

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984 r. Nr 5 poz. 24 ze zm.) rejestracja dziennika lub czasopisma traci ważność w razie niewydawania dziennika lub czasopisma przez okres roku od dnia nabycia uprawnień do ich wydawania na czas nie oznaczony lub przerwy w ich wydawaniu przez okres roku, jeżeli redakcja nie wystąpiła o zachowanie rejestracji.

Wniosek o zachowanie ważności rejestracji winien zawierać:

 • dane wnioskodawcy
 • tytuł i numer rejestru
 • wskazanie daty od kiedy zaprzestano wydawania czasopisma tj. daty ukazania się ostatniego numeru periodyku, do wniosku należy dołączyć także kopię jego strony tytułowej.

Metadane

Data publikacji : 15.07.2016
Data modyfikacji : 08.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry