Sąd Okręgowy w Radomiu

Rejestry, ewidencje i archiwa

Archiwum zakładowe Sądu Okręgowego w Radomiu zawiera materiały archiwalne od dnia 1 lipca 1975r.  Materiały te zaewidencjonowane są w wykazach kategorii A lub B. Udostępnianie materiałów archiwalnych następuje w Sekretariatach Wydziałów merytorycznych bądź w Oddziałach.   

 Urządzenia ewidencyjne – repertoria prowadzone w Sekretariatach Wydziałów:   

 I Wydziale Cywilnym: 

„C” – dla wszczętych przed tym sądem na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego spraw cywilnych rozpoznawanych w procesie; 

„Ns” – dla spraw cywilnych, rozpoznawanych w trybie postępowania nieprocesowego; 

„Nc”– dla spraw wszczętych przed tym sądem w postępowaniu nakazowym i upominawczym; 

„Co” – dla innych spraw cywilnych rozpoznawanych według przepisów o procesie, a w szczególności dla spraw: o wyznaczenie sądu, wyłączenie sędziego, odtworzenie akt, uznanie orzeczenia sądu zagranicznego lub stwierdzenie wykonalności takiego orzeczenia oraz ze skargi o wznowienie postępowania;   

II Wydziale Karnym: 

„K” – dla spraw, w których akt oskarżenia wniesiono do sądu okręgowego, spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wniosków prokuratorskich o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego,   

III Wydziale Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń w Sprawach Karnych:

 „Kzw”       dla spraw, w których wniesiono zażalenia na postanowienia sądów rejonowych wydane w postępowaniu wykonawczym, 

„Wz”         dla wniosków dotyczących warunkowych przedterminowych zwolnień.  

IV Wydziale Cywilnym Odwoławczym:

 „Ca” – dla spraw przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych; 

„Cz” – dla spraw przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi.   

V Wydziale Karnym Odwoławczym: 

„Ka”          dla spraw, w których wniesiono apelacje od wyroków sądów rejonowych,

 „Kz”          dla spraw, w których wniesiono zażalenia na postanowienia sądów rejonowych lub na zarządzenia prezesów tych sądów, z wyłączeniem zażaleń na postanowienia sądów wydane w postępowaniu wykonawczym,   

 VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: 

„P” dla spraw z zakresu prawa pracy lub wszczętych przed tym sądem spraw z mocy ustaw szczególnych, w których stroną pozwaną jest pracodawca, a także dla spraw o uchylenie uchwały organów spółdzielni w przypadku, gdy treść uchwały dotyczy spółdzielczego stosunku pracy, 

„Pm”           dla wszczętych przed tym sądem na skutek pozwu pracodawcy spraw z zakresu prawa pracy o odszkodowanie należne od pracownika w związku ze świadczoną przez niego pracą (łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej), 

„Np”            dla spraw wszczętych przed tym sądem w postępowaniu nakazowym, 

„U” dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych,

 „Ua”            dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych, 

„Uz”            dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi,

 „Pa”            dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych,

 „Pz”            dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi, 

„Po-Uo”       dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które nie podlegają rejestracji w wymienionych repertoriach, rozpoznawanych według przepisów o procesie, a w szczególności dla spraw dotyczących pomocy sądowej, o wyznaczenie sądu, o wyłączenie sędziego oraz o odtworzenie akt.

Metadane

Data publikacji : 21.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry