Sąd Okręgowy w Radomiu

Dyrektor Sądu

Dyrektorem Sądu Okręgowego w Radomiu jest Pani Monika Maciąg.

Zakres kompetencji Dyrektora Sąd Okręgowego określa art. 31a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020r., poz. 2072 t.j.) o następującej treści:

Art. 31a. § 1. Dyrektor sądu:

 1. kieruje działalnością administracyjną Sądu, w zakresie  zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych i majątkowych funkcjonowania Sądu oraz zapewnienie wykonywania przez Sąd zadań dotyczących wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony prawnej,
 2. wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego,
 3. jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,
 4. określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu,
 5. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu,

Wykonuje on zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1575 t.j.), a w szczególności:

 1. przygotowuje przy współpracy z właściwym dysponentem budżetu sądów na obszarze apelacji projekt planu finansowego dla Sądu Okręgowego oraz Sądów Rejonowych
  w Lipsku, Przysusze, Szydłowcu i Zwoleniu oraz wykonuje plan,
 2. opracowuje projekt planu i planu wydatków w układzie zadaniowym Sądu oraz wykonuje plan,
 3. opracowuje w porozumieniu z właściwym dysponentem budżetu sądów na obszarze apelacji harmonogram realizacji budżetu sądu,
 4. dysponuje rachunkiem bieżącym oraz rachunkami pomocniczymi sądu,
 5. sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją zadań określonych w planie finansowym sądu oraz przestrzeganiem zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, efektywności i skuteczności realizacji planu w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów oraz przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
 6. zapewnia funkcjonowanie wewnętrznej kontroli zarządczej w sądzie w zakresie swoich kompetencji,
 7. uczestniczy w opracowywaniu projektów programów wieloletnich w zakresie dotyczącym sądu,
 8. organizuje właściwy przepływ informacji w zakresie realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa, w tym programów wieloletnich, dokonuje ich kwartalnej oceny oraz przekazuje ją wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi budżetu sądów na obszarze apelacji,
 9. inicjuje i podejmuje działania organizacyjne na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Sądu,
 10. prowadzi działalność inwestycyjną Sądu Okręgowego oraz Sądów Rejonowych w Lipsku, Przysusze, Szydłowcu i Zwoleniu,
 11. wykonuje zadania dyrektora sądu dla Sądu Rejonowego w Lipsku, Sądu Rejonowego w Przysusze, Sądu Rejonowego w Szydłowcu i Sądu Rejonowego w Zwoleniu oraz prowadzi gospodarkę finansową tych sądów.

 

Metadane

Data publikacji : 30.03.2022
Data modyfikacji : 02.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Karpińska
Osoba udostępniająca informację:
Karpińska Ewelina
Osoba modyfikująca informację:
Karpińska Ewelina

Opcje strony

do góry