Sąd Okręgowy w Radomiu

Zobowiązanie osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia mieszkania - formularz wniosku do sądu rejonowego

W sprawach, o których mowa w art. 11a-11ab ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535), tj. w sytuacji, gdy osoba stosująca przemoc domową wspólnie zajmująca mieszkanie swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy domowej czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba doznająca tej przemocy może żądać, aby sąd, właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.) o postępowaniu nieprocesowym (sąd rejonowy), zobowiązał ją do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

W tym celu osoba doznająca tej przemocy może złożyć do właściwego sądu rejonowego na formularzu urzędowym wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub o wydanie zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, lub zakazu zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej, lub zakazu kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej, lub zakazu wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, lub obiektu sportowego, do których uczęszcza osoba doznająca przemocy domowej, miejsca pracy lub innego miejsca, w którym zwykle lub regularnie przebywa osoba doznająca przemocy domowej, i przebywania na tym terenie. Wniosek może zawierać wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej wnioskodawcy.

Minister Sprawiedliwości określił, w drodze rozporządzenia z dnia 3 sierpnia 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 1576), wzór i sposób udostępniania urzędowego formularza wniosku, mając na względzie ustawowe wymagania przewidziane dla tego pisma, potrzebę zamieszczenia niezbędnych pouczeń co do sposobu wypełniania formularza, wnoszenia pisma i skutków niedostosowania go do ustawowych wymagań, a także konieczność bezpłatnego udostępniania formularzy w siedzibach sądów oraz sieci Internet w formie pozwalającej na dogodną edycję treści formularza.

Osoba doznająca przemocy domowej składa wniosek w sądzie rejonowym, Sąd Okręgowy w Radomiu jest zgodnie z § 3 ust. 2 w/w rozporządzenia zobowiązany do zamieszczenia wzoru wniosku na swojej stronie internetowej oraz w jego udostępnienia budynku sądu.

 

Metadane

Data publikacji : 25.08.2023
Data modyfikacji : 25.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Gwiazda
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry