Praktyki studenckie

INFORMACJA
dotycząca organizacji praktyk studenckich w Sądzie Okręgowym w Radomiu

 1. Praktyki studenckie organizowane w Sądzie Okręgowym w Radomiu są nieodpłatne.
 2. O przyjęcie na praktyki studenckie w Sądzie Okręgowym w Radomiu mogą ubiegać się studenci którzy ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów licencjackich albo jednolitych magisterskich.
 3. Przyjęcie studenta na praktykę wymaga podpisania przez Prezesa Sądu Okręgowego
  w Radomiu umowy (porozumienia) z uczelnią kierującą. Do umowy należy dołączyć program praktyki.
 4. Porozumienie określa prawa i obowiązki obu stron oraz czas trwania praktyki studenckiej.
 5. Warunkiem koniecznym do odbycia praktyki studenckiej jest ubezpieczenie studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki (w przypadku, gdy ubezpieczenie studenta przez szkołę nie jest możliwe, student obowiązany jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków indywidualnie).
 6. Student po rozpoczęciu praktyki studenckiej:
  • podpisuje klauzulę o zachowaniu w tajemnicy informacji o danych osobowych i o zapoznaniu z przepisami o ochronie danych,
  • składa oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
  • ochrony informacji niejawnych,
  • odbywa szkolenie bhp,
  • odbywa szkolenie ppoż.
 7. Student w czasie odbywania praktyki studenckiej podlega Kierownikowi komórki organizacyjnej Sądu, w której odbywa praktykę.
 8. W sprawie naboru do odbycia praktyki studenckiej należy kontaktować się z Oddziałem Kadr Sądu Okręgowego w Radomiu tel. 048 677 67 13 lub 048 677 67 15, mail: kadry@radom.so.gov.pl. 

Przeczytaj informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zawarciem umowy o praktykę studencką
Rejestr zmian dla: Praktyki studenckie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Joanna Gwiazda - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2019-07-29
Publikacja w dniu:
2019-07-29
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Kierownik Oddziału Kadr Elżbieta Bobrowska
Opublikował:
Adminstrator
Dokument z dnia:
2019-07-29
Publikacja w dniu:
2019-07-29
Opis zmiany:
publikacja zasad odbywania praktyk studenckich
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
b/d
Opublikował:
Adminstrator
Dokument z dnia:
2019-07-29
Publikacja w dniu:
2019-07-29
Opis zmiany:
b/d