Deklaracja dostępności

Informacje ogólne deklaracji

Sąd Okręgowy w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej pełniącej funkcję serwisu Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu Okręgowego w Radomiu.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny spełniania wymagań dostępności określonych w ustawie z dnia z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848) oraz ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696) przeprowadzonej przez Sąd Okręgowy w Radomiu.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2020-04-02.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informacja o jej braku

Jest możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Informacje o stronie internetowej

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-01.

Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Radomiu jest częsciowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki). Jednakże z uwagi na fakt, iż serwis BIP w obecnym formacie prowadzony jest od 2016 r., czyli na długo przed wprowadzeniem nowych przepisów o dostępności cyfrowej stron internetowych, jest bardzo bogaty w treści i często aktualizowany, poprawienie dostępności strony (opisanie większości zdjęć i obrazów, publikacja dostępnych cyfrowo plików pdf, właściwe stosowanie nagłówków w publikowanym tekście) będzie dokonywane sukcesywnie przez prowadzącego serwis.

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości -  zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Sądu Okręgowego w Radomiu.
  • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej). Na podstronie, na której znajdują się ww. załączniki opisany zostanie alternatywny sposób dostępu. W celu uzyskania pomocy należy skontaktowac sie z koordynatowem do spraw dostepności.
Zgodność ze standardami
Dostawca serwisu BIP zapewnił, że jest on zgodny ze standardami W3C:

HTML 5
WCAG 2.0 (poziom AA)
Section 508

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

BIP spełnia wymagania zawarte w ustawie z dnia z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848), w tym specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Dostawca serwisu BIP zapewnił, że serwis spełnia także zapisy dokumentów:

Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
Inicjatywa i2010
Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu (czarne tło, żółte litery), oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach.

Skróty klawiaturowe

Serwis BIP nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

BIP wyposażony jest równiez w mapę strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną lub cyfrową praosimy o kontakt.

W zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej można kontaktować się drogą elektroniczną na adres sekretariatdyrektora@radom.so.gov.pl oraz poinformować Panią Joannę Jabłońską - Koordynatora do spraw dostępności w jednostkach wymiaru sprawiedliwości podległych Sądowi Apelacyjnemu w Lublinie, tel.  81 45 23 367 email: joanna.jablonska@lublin.sa.gov.pl

W zakresie zapewnienia dostepności cyfrowej elementów strony internetowej należy kontaktować się z administratorem strony BIP na adres it@radom.so.gov.pl

W zakresie zapewnienia dostępności treści zamieszczanych na stronie BIP Sądu Okręgowego w Radomiu należy kontaktować się osobami odpowiedzialnymi za wytworzone treści, czyli członkami zespołu redakcyjnego BIP wskazanymi w zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu Adm – 0012 - 9/20 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie regulaminu zarządzania treścią strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Radomiu.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zamieszczonego skanu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Więcej informacji znajduje się stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem http://www.rpo.gov.pl

Informacja o dostępności architektonicznej siedzib podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

Siedziba Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Piłsudskiego 10

Do budynku prowadzi 1 wejście główne będące u  zbiegu ulic Piłsudskiego oraz Sienkiewicza.

Do wejścia prowadzi jeden  schodek.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Za drzwiami wejściowymi jest nieduży wiatrołap, za którym znajdują się kolejne drzwi, za którymi jest ustawiona bramka do wykrywania metalu, prześwietlarka bagażu oraz bramki ograniczające.

W budynku jest winda.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze oraz I i II piętrze w budynku głównym. 

Z uwagi na występujące w budynku Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym, w celu ułatwienia dostępu do budynku oraz przemieszczania się wewnątrz osobom niepełnosprawnym na podstawie § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019, poz. 1141) Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu wyznaczył zarządzeniem Adm-0011-1/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. zespół przewodników do pomocy osobom w każdym wieku z różnym stopniem niepełnosprawności, przy uwzględnieniu czynników związanych ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia i pojmowania, którego koordynatorem jest Kierownik Biura Obsługi Interesanta.

Osoby zainteresowane mogą otrzymać pomoc po zgłoszeniu chęci skorzystania z pomocy, w tym celu prosimy o udanie się do wejścia głównego  i powiadomieniu o przybyciu poprzez naciśniecie dzwonka zainstalowanego przy wejściu głównym lub planując przybycie do Sądu uprzednio  zgłosić chęć skorzystania z pomocy osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, kontaktując się z Biurem Obsługi Interesantów ustnie, pismem, telefonicznie pod numerem tel. 48 677 67 66 lub tel. 48 677 67 68, e-mailem: boi@radom.so.gov.pl  z dopiskiem "Pomoc dla osoby niepełnosprawnej w siedzibie sądu".

Następnie pracownicy BOI wyznaczeni na przewodników osoby niepełnosprawnej pomogą i ułatwią przemieszczanie się  wewnątrz budynku.  Osoby na wózkach poprzez bramę wjazdową usytuowana od strony ul. Sienkiewicza po jej otwarciu  mogą dostać się na dziedziniec, następnie po lewej stronie dziedzińca jest  wejście do windy, po wejściu do windy uzyskujecie Państwo  dostęp do parteru, I i II piętra budynku głównego.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Siedziba Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1

Do budynku prowadzi  wejście główne  od strony ul. Warszawskiej, jest podjazd dla niepełnosprawnych.

Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Za drzwiami wejściowymi jest nieduży wiatrołap, za którym znajdują się kolejne drzwi również otwierane automatycznie, za którymi jest ustawiona bramka do wykrywania metalu,  prześwietlarka bagażu oraz bramki ograniczające.

W budynku jest winda.

Na parterze znajduje się Biuro Obsługi Interesanta , punkt Krajowego Rejestru Karnego, sala rozpraw nr I oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych, windą dla interesantów znajdującą się po lewej stronie korytarza można przemieścić się na kolejne kondygnacje ( na II piętrze  znajdują się sale rozpraw Nr  III, IV V, na III piętrze sale rozpraw Nr VI, VII, VIII, na IV piętrze  Dyrektor i Sekretariat Dyrektora oraz komórki organizacyjne: Oddziały Finansowy, Inwestycji, Informatyczny, Gospodarczy, Kurator Okręgowy, Audytor Wewnętrzny.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.