Ogłoszenie z dnia 26 listopada 2019 r. KD 1110–22/19 o konkursie na stanowisko asystenta sędziego na zastępstwo w Sądzie Okręgowym w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10

2019-11-26

Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu ogłasza nabór w drodze konkursu, oznaczonego KD-1110 - 22/19, na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Radomiu. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego na zastępstwo przeprowadzony zostanie w siedzibie Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10 w trzech etapach:

I etap – w dniu 8 stycznia 2020 r. –  wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
II etap – w dniu 20 stycznia  2020 r. - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego, postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego lub prawa karnego, wybrany przez kandydata;
III etap – 20 stycznia 2020 r. - rozmowa kwalifikacyjna.

Konkurs dla kandydatów na asystentów sędziego, na zastępstwo przeprowadzi Komisja konkursowa, powołana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu,  według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1228)

Liczba wolnych stanowisk asystenta sędziego na zastępstwo w Sądzie Okręgowym  w Radomiu - 1.

Zgłoszenia kandydatów na asystenta sędziego, na zastępstwo  można składać bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Radomiu albo za pośrednictwem operatora pocztowego, z podaniem oznaczenia konkursu, w terminie do dnia 23 grudnia 2019 r.
W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki  w placówce pocztowej operatora.

Zgłoszenia złożone po terminie zostaną zwrócone kandydatom.

Stosownie do postanowień art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 • ukończył 24 lata;
 • Kandydaci na asystenta sędziego na zastępstwo w terminie do dnia 23 grudnia 2019 r. powinni złożyć zgłoszenie o przystąpienie do konkursu, do którego należy dołączyć:
 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej "ustawą" tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • oświadczenie z klauzulą informacyjną i zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów dalszej rekrutacji na stanowisku asystenta sędziego.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu oraz miejsce przeprowadzenia konkursu, zostaną umieszczone na stronie internetowej Sądu do dnia  9 stycznia  2020 r. (www.radom.so.gov.pl)

W sprawie naboru na stanowisko asystenta sędziego można kontaktować się z Oddziałem Kadr Sądu Okręgowego w Radomiu - nr tel. +48 67 76 713.

PREZES

SĄDU OKRĘGOWEGO

Marta Łobodzińska

/na oryginale właściwy podpis/

 


K O M U N I K A T
z dnia 9 stycznia 2020 roku
w sprawie konkursu na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Okręgowym w Radomiu

Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Radomiu (sygn.KD-1110 - 22/19).

1.    Agata Hajduk
2.    Paulina Daleszak
3.    Karolina Woźniak
4.    Krzysztof Mosionek
5.    Patrycja Wosztyl

II i III etap Konkursu (część pisemna i część ustna) odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020r. o godz. 9.00 w budynku Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10, sala konferencyjna na II piętrze, pokój 204 - według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego  (Dz. U. z dnia 18.10.2013r., poz. 1228). Kandydaci proszeni są o przybycie pod wyżej wskazany adres w dniu  
20 stycznia 2020 roku o godz. 8.45.

Osoba przystępująca do konkursu powinna posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości oraz przybory do pisania.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Renata Król

Sędzia
Sądu Okręgowego w Radomiu
/na oryginale właściwy podpis/

 

 

Komunikat w sprawie wyników konkursu na stanowisko asystenta sędziego na zastępstwo w Sądzie Okręgowym w Radomiu sygn. KD-1110-22/19 - Informacja o wynikach III etapu konkursu


Wyniki i oceny uzyskane przez kandydatów w III etapie konkursu:

 1. Lp.

  Imię i nazwisko

  Wyniki części pisemnej konkursu

  Wyniki
  z rozmowy kwalifikacyjnej

  (skala 0-9 pkt.)

  RAZEM

  ilość uzyskanych punktów

  1.

  Agata Monika Hajduk

  29

  6

  35

  2.

  Karolina Woźniak

  33

  6

  39

  3.

  Patrycja Wosztyl

  31

  6

  37

Kandydat zakwalifikowany do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego na zastępstwo w Sądzie Okręgowym w Radomiu:

Pani Karolina Woźniak

Lista rezerwowa kandydatów do zatrudnienia na ww. stanowisku:

Patrycja Wosztyl

Agata Monika Hajduk

 

Prezes Sądu Okręgowego

w Radomiu

SSO Marta Łobodzińska 

/na oryginale właściwy podpis/

 Radom, 20 stycznia 2020 r.

 

 Rejestr zmian dla: Ogłoszenie z dnia 26 listopada 2019 r. KD 1110–22/19 o konkursie na stanowisko asystenta sędziego na zastępstwo w Sądzie Okręgowym w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu SSO Marta Łobodzińska
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2020-01-20
Publikacja w dniu:
2020-01-20
Opis zmiany:
publikacja ogłoszenia wyników konkursu KD-1110-22/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2020-01-09
Publikacja w dniu:
2020-01-10
Opis zmiany:
publikacja komunikatu KD-1110-22/19 z dnia 9 stycznia 2020 r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu SSO Marta Łobodzińska
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2019-11-26
Publikacja w dniu:
2019-11-26
Opis zmiany:
publikacja ogłoszenia KD-1110-22/19 z dnia 26 listopada 2019 r.