Ogłoszenie z dnia 12 maja 2021 roku Nr KD 1110 - 15/21 o konkursie na staż urzędniczy (docelowo inspektor/specjalista ds. inwestycji i remontów) w Sądzie Okręgowym w Radomiu

2021-05-12

Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu ogłasza nabór w drodze konkursu, oznaczonego sygn. KD-1110 - 15/21 na staż urzędniczy (docelowo inspektor/specjalista  ds. inwestycji i remontów) w Sądzie Okręgowym w Radomiu

Konkurs dla kandydatów na stanowisko stażysty (docelowo inspektora/specjalisty  ds. inwestycji i remontów) przeprowadzi Komisja konkursowa, powołana przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu, według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz. U. 2014, poz.400).

Liczba wolnych stanowisk w Sądzie Okręgowym w Radomiu – 1

Opis stanowiska pracy

Do zakresu zadań wykonywanych na docelowym stanowisku pracy należeć będzie między innymi:

 • opracowywanie danych wyjściowych dla projektantów wykonujących dokumentację techniczną do realizacji przedsięwzięć remontowych i inwestycyjnych wraz z dokonywaniem niezbędnych uzgodnień w zakresie w/w instalacji;
 • weryfikacja kosztorysów inwestorskich i powykonawczych oraz przedmiarów/obmiarów robót branży instalacyjnej sanitarnej lub instalacyjnej elektrycznej;
 • sprawowanie nadzoru nad robotami remontowymi lub inwestorskimi, uczestnictwo w odbiorach technicznych realizowanych robót branży instalacyjnej sanitarnej lub instalacyjnej elektrycznej;
 • branie udziału w naradach koordynacyjnych na budowie
 • udział w przygotowaniu przetargów w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.
  • kontrola nad instalacjami sanitarnymi bądź elektrycznymi i niskoprądowymi, w tym kontrola nad aktualizacją dokumentacji, współpraca z Oddziałem Gospodarczym w zakresie napraw, konserwacji i modernizacji wymienionych instalacji.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:

Kandydować może osoba:

 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • o nieposzlakowanej opinii;
 • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • która ukończyła studia pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla jednej z n/w specjalności (zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie):

-     specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

-     specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

 • posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w jednej z n/w specjalności:

-     instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

-     instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

 • przynależąca do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadająca aktualny wpis do rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane – zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z póź.zm.)
 • posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Wymagania pożądane:

 • zdolność analitycznego myślenia;
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym oraz programami Word, Excel;
 • komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność i odporność na stres;
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej

Dodatkowym atutem będzie:

 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych – branży instalacyjnej sanitarnej lub instalacyjnej elektrycznej
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i prawo zamówień publicznych oraz procedur udzielania zamówień publicznych w trybie tej ustawy

Wykaz dokumentów, termin, miejsce i sposób ich złożenia:

Kandydat składa następujące dokumenty:

 1. Zgłoszenie do konkursu adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu;
 2. Życiorys uwzględniający przebieg pracy i osiągnięcia zawodowe;
 3. Kserokopie świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 4. Oświadczenia kandydata dotyczące:
 • pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • niekaralności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 • nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • nietoczenia się przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo;
 • posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy;
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów przeprowadzanego konkursu.

Termin, miejsce i sposób złożenia dokumentów:

Termin złożenia dokumentów: do dnia  31 maja 2021 roku. Miejsce i sposób złożenia dokumentów: bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10, piętro II, pokój nr 206 w godzinach urzędowania sądu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30; albo drogą pocztową na adres: Sąd Okręgowy w Radomiu Oddział Kadr ul. Piłsudskiego 10, 26-600 Radom. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na staż urzędniczy (docelowo inspektor/specjalista  ds. inwestycji i remontów) w Sądzie Okręgowym w Radomiu nr KD 1110 - 15/21”.

Konkurs składa się z następujących etapów:

etap pierwszy: selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów  formalnych przystąpienia do konkursu;

etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów;

etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

I etap konkursu: Lista kandydatów dopuszczonych do pierwszego etapu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Radomiu (adres: www.radom.so.gov.pl w zakładce: Oferty pracy) do dnia 7 czerwca 2021 roku.

II etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 15 czerwca 2021 roku od godz. 9.00

III etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 23 czerwca  2021 roku od godz. 9.00.

Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone.

Osoby niedopuszczone do dalszych etatów konkursu zobowiązane są do odebrania złożonych dokumentów w Oddziale Kadr w terminie miesiąca od daty zakończenia postępowania konkursowego. Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 1 miesiąca od daty zakończenia postępowania konkursowego.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Radomiu pod numerem telefonu (048) 67 76 713 lub 715 oraz w Oddziale Inwestycji i Remontów Sądu Okręgowego w Radomiu pod numerem telefonu (0 48) 67 76 586.

Radom, dnia 12 maja 2021 r.

 

Dyrektor Sądu Okręgowego

w Radomiu

Jan Kulig

/na oryginale właściwy podpis/

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie z dnia 12 maja 2021 roku Nr KD 1110 - 15/21 o konkursie na staż urzędniczy (docelowo inspektor/specjalista ds. inwestycji i remontów) w Sądzie Okręgowym w Radomiu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu - Jan Kulig
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2021-05-12
Publikacja w dniu:
2021-05-12
Opis zmiany:
publikacja ogłoszenia KD-1110-15/21 z dnia 12 maja 2021 r.