Ogłoszenie Nr Ku 0158-1/20 z dnia 22 października 2020 roku o konkursie na stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu

2020-12-07

Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu ogłasza nabór w drodze konkursu, oznaczonego sygnaturą Ku 0158-1/20 na aplikację kuratorską w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu.

Liczba wolnych stanowisk w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu - 4.

Sąd Rejonowy w Radomiu – 1 etat

Sąd Rejonowy w Szydłowcu – 1 etat

Sąd Rejonowy w Przysusze – 1 etat

Sąd Rejonowy w Grójcu – 1 etat

Konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego przeprowadzony zostanie w trzech etapach:

- I etap – 23 listopada 2020 r. -  wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów  pod  kątem  spełnienia  wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

- II etap – 4 grudnia 2020 r. - część pisemna

- III etap – 11 grudnia 2020 r. -  część ustna

Rekrutacja kandydatów na stanowisko aplikanta kuratorskiego odbędzie się w oparciu o zasady Regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu (regulamin do pobrania na stronie www.radom.so.gov.pl).

Zgłoszenia  kandydatów  na  stanowisko aplikanta kuratorskiego należy składać w Biurze Podawczym  w  siedzibie Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1 – Biuro Podawcze /pokój Nr 0020/ lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Sąd Okręgowy w Radomiu, ul. Warszawska 1, Biuro Kuratora Okręgowego, 26-600 Radom, z podaniem oznaczenia konkursu w terminie do dnia 10.11.2020 r.

W przypadku przesłania dokumentów  za pośrednictwem operatora świadczącego  usługi pocztowe za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Zgłoszenia złożone po terminie zostaną zwrócone kandydatom.

Stosownie do  postanowień  art. 72 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. 2020, poz. 167 j.t.) aplikantem kuratorskim może zostać ten, kto:

1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)    jest nieskazitelnego charakteru;

3)    jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego;

4)    ukończył wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogicznych, socjologicznych lub prawnych oraz inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych.

Zgłoszenie kandydata na stanowisko aplikanta kuratorskiego winno zawierać:

1)    wniosek o  zatrudnienie na stanowisko aplikanta kuratorskiego wraz z numerem telefonu kontaktowego, w którym należy wskazać Sąd Rejonowy, do którego kandydat aplikuje;

2)    własnoręcznie napisany życiorys;

3)    odpis dyplomu ukończenia  wyższych studiów, których wymóg określa ustawa;

4)    w przypadku osób pełniących funkcję kuratora społecznego – aktualną opinię kuratora zawodowego zatwierdzoną przez kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej, w którym osoba przystępująca do konkursu wykonuje zadania kuratora społecznego;

5)    oświadczenie, że osoba ubiegająca się o przyjęcie na aplikację nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz nie jest  prowadzone   przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby utworzenia ewentualnej listy rezerwowej zgodnie z § 20 Regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu;

7)    oświadczenie, że osoba ubiegająca się o przyjęcie na aplikację posiada obywatelstwo polskie;

Oferty wraz z wymienionymi wyżej załącznikami  należy składać z zaznaczoną na kopercie sygnaturą Ku 0158-1/20 z dopiskiem  „Konkurs na aplikację kuratorską".

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na aplikację kuratorską oraz miejsce przeprowadzenia konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Sądu Okręgowego do dnia 24.11.2020 r. (www.radom.so.gov.pl).

W sprawie naboru na aplikację kuratorską można kontaktować się z Biurem  Kuratora Okręgowego w Radomiu - tel. 677 65 82 do 84.

Osoby niedopuszczone do dalszych etapów konkursu zobowiązane są do odebrania przedłożonych dokumentów w Biurze Kuratora Okręgowego w Radomiu ul. Warszawska 1 - pok. 4.32 /po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 677 65 82  do 84 w terminie miesiąca od zakończenia konkursu. Nieodebrane przez kandydata dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Prezes

Marta Łobodzińska

/na oryginale właściwy podpis/

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie Nr Ku 0158-1/20 z dnia 22 października 2020 roku o konkursie na stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Opublikował:
Sylwia Ziemnicka
Dokument z dnia:
2020-12-17
Publikacja w dniu:
2020-12-17
Opis zmiany:
Publikacja informacji Ku-0158-1.20 z dnia 15.12.2020 roku o wynikach konkursu po III etapie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2020-12-14
Publikacja w dniu:
2020-12-14
Opis zmiany:
publikacja wyników konkursu na aplikację kuratorską Nr Ku-0158-1/20 w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2020-12-07
Publikacja w dniu:
2020-12-07
Opis zmiany:
publikacja komunikatu Ku-0158-1.2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. wyniki II etapu oraz lista kandydatów na aplikację kuratorską III-etap część ustna
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu SSO Marta Łobodzińska
Opublikował:
Sylwia Ziemnicka
Dokument z dnia:
2020-11-23
Publikacja w dniu:
2020-11-23
Opis zmiany:
publikacja komunikatu po I etapie konkursu Ku-0158-1.20 z dnia 23.11.2020
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu SSO Marta Łobodzińska
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2020-11-18
Publikacja w dniu:
2020-11-19
Opis zmiany:
aktualizacja linku do Regulaminu konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu SSO Marta Łobodzińska
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2020-10-22
Publikacja w dniu:
2020-10-22
Opis zmiany:
publikacja ogłoszenia Ku-0158-1/20