Ogłoszenie KD-1110-18/19 z dnia 6 września 2019 r. o naborze na praktyki absolwenckie w Sądzie Okręgowym w Radomiu

2019-09-06

Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu ogłasza nabór na odpłatne praktyki absolwenckie w Sądzie Okręgowym w Radomiu, oznaczony nr KD - 1110 - 18/19.

Nabór prowadzony będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1244 tj.).

Praktyki odbywać się będą na podstawie umowy zawartej na okres do trzech miesięcy – data rozpoczęcia praktyki podana zostanie w terminie późniejszym.

Liczba miejsc  - 4

Nabór kandydatów przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu.

Nabór przebiegać będzie w dwóch etapach:
1.    Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych;
2.    Etap drugi - praktyczny sprawdzian umiejętności oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagania formalne:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktyki absolwenckie powinien spełniać następujące kryteria:

1.    posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
2.    posiadać nieposzlakowaną opinię;
3.    w dniu rozpoczęcia praktyki nie ma ukończonego 30 roku życia;
4.    nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
5.    nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6.    posiadać co najmniej wykształcenie średnie;
7.    posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie;
8.    posiadać umiejętność obsługi komputera.

Program praktyki absolwenckiej obejmuje: zapoznanie się z obowiązkami urzędnika sądowego, w tym ze sposobem prowadzenia akt sądowych, zasadami sporządzania i wysyłania korespondencji oraz wykonywaniem innych czynności biurowych.

Wykaz dokumentów, które powinni złożyć kandydaci ubiegający się o przyjęcie do odbywania praktyk absolwenckich w Sądzie Okręgowym w Radomiu:
1.    podanie do Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu o przyjęcie na praktyki absolwenckie z danymi do kontaktu (aktualny adres do korespondencji, lub numer telefonu kontaktowego, lub adres poczty elektronicznej);
2.    oświadczenie o posiadanym wykształceniu (dokument potwierdzający posiadane wykształcenie do wglądu, po zakwalifikowaniu do odbycia praktyki absolwenckiej);
3.    oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych;
4.    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5.    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
6.    oświadczenie z klauzulą informacyjną i zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisku: praktykant, zgodnie ze wzorem w dokumentach do pobrania w zakładce Oferty pracy.

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 20 września 2019 r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Radomiu,
ul. Piłsudskiego 10 (pok. 206) bądź drogą pocztową, z podaniem oznaczenia naboru nr  KD-1110- 18/19 (decyduje data wpływu do Sądu).
    
Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru (wraz z terminem i miejscem przeprowadzenia)  zostanie umieszczony na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy.

Lista kandydatów dopuszczonych do odbywania praktyk absolwenckich wraz z listą rezerwową zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu: www.radom.so.gov.pl, w terminie do dnia 27 września 2019 r.

Osoby niedopuszczone do odbycia praktyki absolwenckiej zobowiązane są do odebrania przedłożonych dokumentów w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego
w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10 (pok. 206, II p.) w terminie miesiąca od zakończenia naboru. Nieodebrane przez kandydata dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Dokumenty osób pozostających na liście rezerwowej będą przechowywane przez 1 rok od zakończenia konkursu. Nieodebrane przez kandydata dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po tej dacie.

W sprawie naboru na praktyki absolwenckie można kontaktować się z Oddziałem Kadr Sądu Okręgowego w Radomiu - nr tel. 48 67 76 715 lub 713.

DYREKTOR
SĄDU OKRĘGOWEGO                         
Jan Kulig
/na oryginale właściwy podpis/

Zapoznaj się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych uczestników naboru

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie KD-1110-18/19 z dnia 6 września 2019 r. o naborze na praktyki absolwenckie w Sądzie Okręgowym w Radomiu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2019-09-25
Publikacja w dniu:
2019-09-25
Opis zmiany:
publikacja komunikatu KD-1110-18/19 z dnia 25 września 2019 r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2019-09-23
Publikacja w dniu:
2019-09-23
Opis zmiany:
dodanie komunikatu KD-1110-18/2019 z dnia 23 września 2019 r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu - Jan Kulig
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2019-09-06
Publikacja w dniu:
2019-09-06
Opis zmiany:
publikacja ogłoszenia KD-1110-18/19