Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Okręgowy w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10, tel. 48 677 67 00 i ul. Warszawska 1, tel. 48 677 65 00,  26-600 Radom, email: boi@radom.so.gov.pl

Administratorami przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Radomiu danych osobowych:
1.    sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz asesorów sądowych,
2.    referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, kuratorów sądowych, aplikantów aplikacji sądowej, aplikantów kuratorskich, urzędników oraz innych pracowników sądów,
3.    biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów oraz ławników,
4.    kandydatów na stanowiska wymienione w pkt 1 i 2
- są Prezes i Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu oraz Minister Sprawiedliwości, w zakresie realizowanych zadań.
Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu:
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 26-600 Radom, e-mail: so.radom@radom.so.gov.pl ,
tel.: 48 677 68 01.
Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu:
ul. Warszawska 1, 26-600 Radom, tel. 48 677 65 67, email: dyrektor@radom.so.gov.pl

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne), jest Sąd Okręgowy w Radomiu w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu oraz Minister Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, e-mail: kontakt@ms.gov.pl, tel. 22 52 12 888) w ramach realizowanych zadań.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych – w zakresie działalności sądu nie związanej z wymiarem sprawiedliwości i zadaniami z zakresu ochrony prawnej -  kontaktować się można z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@radom.so.gov.pl, pisemnie pod adresem Inspektor Ochrony Danych Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom.

Prawa osób fizycznych, których dane są przetwarzane:
•    prawo do informacji o przetwarzaniu danych,
•    prawo dostępu do danych,
•    sprostowanie (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,
•    usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,
•    ograniczenie przetwarzania w przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych lub zasadności ich przetwarzania,
•    przeniesienie danych do innego administratora, o ile dane przetwarzane są na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany

Zgodnie z art. 175 dc ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, prawa osób, których dane dotyczą zostały na mocy art. 22 RODO ograniczone w celu ochrony niezależności sądów i postępowania sądowego. Do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych, w rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych nie stosuje się przepisów art. 15 – prawo dostępu do danych, art. 16 – prawo do sprostowania danych - w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania, oraz art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 17 – prawo do bycia zapomnianym -  na podstawie art. 17 ust. 3b, 3d, 3e RODO oraz  art. 19 RODO – prawo uzyskania informacji o sprostowaniu, usunięciu ograniczeniu przetwarzania danych.
W zakresie przetwarzania danych osobowych w działalności sądu nie związanej z wymiarem sprawiedliwości i zadaniami z zakresu ochrony prawnej macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www.uodo.gov.pl .
W zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości nadzór sprawuje Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 1, 20-950 Lublin, tel.: 81 45 23 346, e-mail: sekretariat@lublin.sa.gov.pl.

10 wskazówek Urzędu Ochony Danych Osobowych, jak korzystać z praw gwarantowanych przez RODO

Jak złożyć wniosek o realizację praw wynikających z RODO?

Treści obowiązków informacyjnych Sądu Okręgowego w Radomiu (klazule informacyjne dla poszczególnych grup podmiotów danych)

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Joanna Gwiazda - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2019-06-28
Publikacja w dniu:
2019-06-28
Opis zmiany:
aktualizacja treści