Mediatorzy w sprawach nieletnich

Jak zostać mediatorem w sprawach nieletnich

Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu prowadzi  wykaz instytucji lub osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich ( na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich, Dz.U. nr 56 poz.591 ).

Osoby ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są przedłożyć Prezesowi Sądu Okręgowego w Radomiu następujące dokumenty:

1) podanie o wpis do wykazu,

2) kwestionariusz osobowy lub CV,

3) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,

4) kopię dowodu osobistego,

5) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw obywatelskich i cywilnych,

6) aktualne zaświadczenie o niekaralności,

7) kopię dyplomu ukończenia szkolenia na mediatora,

8) kopie dokumentów obrazujących posiadane wykształcenie lub wiedzę wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego, w przypadku mediatora dla nieletnich udokumentowane doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji dzieci, młodzieży,

9) inne dokumenty, pisma rekomendacyjne i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów,

10) oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzania mediacji,

11) oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ponadto należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł,  pobieranej na podstawie art.1 ust1. pkt.1 litera a, ustawy z dnia 16 listopada 2006r  o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr. 225 poz.1635).Należność winna być wpłacona na konto Urzędu  Miejskiego w Radomiu dostępne na stronie BIP http://bip.radom.pl/ra/urzad-miejski/numery-rachunkow/13136,Numery-rachunkow.html

Instytucje ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są złożyć:

1) wniosek o wpis do wykazu,

2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

3) kopię statutu,

4) dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzania postępowania mediacyjnego,

5) osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji składa komplet dokumentów, tak jak osoba ubiegająca się o wpis do wykazu.

6) W obu przypadkach należy przedstawić oryginały dokumentów do poświadczenia kopii.

Dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym, pok. 202, II piętro, tel. (048) 677 67 20.

Rejestr zmian dla: Mediatorzy w sprawach nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Dorota Stanios
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2019-03-20
Publikacja w dniu:
2019-03-21
Opis zmiany:
aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-15
Publikacja w dniu:
2016-07-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-14
Publikacja w dniu:
2016-07-14
Opis zmiany:
b/d