Mediatorzy w sprawach nieletnich

Jak zostać mediatorem w sprawach nieletnich

Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu prowadzi  wykaz instytucji lub osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich ( na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich, Dz.U. nr 56 poz.591 ).

Osoby ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są przedłożyć Prezesowi Sądu Okręgowego w Radomiu następujące dokumenty:

 • podanie do Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu o wpis do wykazu, w którym należy podać informacje odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia tej funkcji,
 • życiorys lub kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 • kopię dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata, iż korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,
 • oświadczenie, że kandydat daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 • oświadczenie, że kandydat nie pełni żadnej funkcji wymienionej w § 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł, pobieranej na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783, z późn. zm.),
 • kopie dokumentów świadczących o:

-       posiadanym wykształceniu z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz doświadczeniu w zakresie wychowywania lub resocjalizacji młodzieży,

-       ukończeniu szkolenia dla mediatorów polegającym na zaznajomieniu się z problematyką postępowania mediacyjnego oraz uzyskaniu wiedzy potrzebnej do wykonywania czynności mediatora, o którym mowa w § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. 2001.56.591, z późn. zm.),

-       posiadanych umiejętnościach rozwiazywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

Ponadto należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł, pobieranej na podstawie art.1 ust1. pkt.1 litera a, ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr. 225 poz.1635).Należność winna być wpłacona na konto Urzędu Miejskiego w Radomiu dostępne na stronie BIP http://bip.radom.pl/ra/urzad-miejski/numery-rachunkow/13136,Numery-rachunkow.html

z dopiskiem: „opłata skarbowa od wniosku o ustanowienie mediatorem sądowym”.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę potwierdza spełnienie warunków wpisywania na listę przez złożenie stosownych oświadczeń potwierdzonych czytelnym podpisem oraz oryginałów lub kopii dokumentów. 

Dokumenty będące kopiami winny być poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem lub przez pracownika Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Radomiu (pokój nr 202, piętro II), po przedstawieniu ich oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do wykazu kandydatów na mediatorów ds. nieletnich podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu.

Wszystkie dodatkowe informacje, dotyczące spraw mediatorów można uzyskać pod numerem telefonu – (048) 67-76-720.

Instytucje ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są złożyć:

1) wniosek o wpis do wykazu,

2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

3) kopię statutu,

4) dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzania postępowania mediacyjnego,

5) osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji składa komplet dokumentów, tak jak osoba ubiegająca się o wpis do wykazu.

6) W obu przypadkach należy przedstawić oryginały dokumentów do poświadczenia kopii.

Dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym, pok. 202, II piętro, tel. (048) 677 67 20.

Rejestr zmian dla: Mediatorzy w sprawach nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
b/d
Opublikował:
Ewelina Karpińska
Dokument z dnia:
2020-12-30
Publikacja w dniu:
2020-12-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
b/d
Opublikował:
Ewelina Karpińska
Dokument z dnia:
2020-12-30
Publikacja w dniu:
2020-12-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Dorota Stanios
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2019-03-20
Publikacja w dniu:
2019-03-21
Opis zmiany:
aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-15
Publikacja w dniu:
2016-07-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-14
Publikacja w dniu:
2016-07-14
Opis zmiany:
b/d