Mediatorzy w sprawach karnych

Jak zostać mediatorem w sprawach karnych

Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu prowadzi  wykaz instytucji lub osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych,  Dz.U. z 2015 r.poz.716).

Osoby ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są przedłożyć Prezesowi Sądu Okręgowego w Radomiu następujące dokumenty:

1) podanie o wpis do wykazu,

2) kwestionariusz osobowy lub CV,

3) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,

4) kopię dowodu osobistego,

5) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw obywatelskich i cywilnych,

6) aktualne zaświadczenie o niekaralności,

7) kopię dyplomu ukończenia szkolenia na mediatora,

8) kopie dokumentów obrazujących posiadane wykształcenie lub wiedzę wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego, w przypadku mediatora dla nieletnich udokumentowane doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji dzieci, młodzieży,

9) inne dokumenty, pisma rekomendacyjne i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów,

10) oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzania mediacji,

11) oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Instytucje ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są złożyć:

1) wniosek o wpis do wykazu,

2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

3) kopię statutu,

4) dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzania postępowania mediacyjnego,

5) osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji składa komplet dokumentów, tak jak osoba ubiegająca się o wpis do wykazu.

6) W obu przypadkach należy przedstawić oryginały dokumentów do poświadczenia kopii.

Dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym, pok. 202, II piętro, tel. 48 677 67 20

Rejestr zmian dla: Mediatorzy w sprawach karnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Dorota Stanios
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2019-03-20
Publikacja w dniu:
2019-03-21
Opis zmiany:
aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-11-10
Publikacja w dniu:
2016-11-10
Opis zmiany:
aktualizacja listy mediatorów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-11-10
Publikacja w dniu:
2016-11-10
Opis zmiany:
aktualizacja listy mediatorów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-15
Publikacja w dniu:
2016-07-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-15
Publikacja w dniu:
2016-07-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-14
Publikacja w dniu:
2016-07-14
Opis zmiany:
b/d