Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Tryb powoływania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, sposób sporządzania opinii, warunki i sposób dokonywania badań niezbędnych  do wydawania opinii, w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r w sprawie biegłych w przedmiocie  uzależnienia od alkoholu ( Dz. U z 2007 roku Nr.250, poz.1883).

Listę biegłych  w przedmiocie uzależnienia od alkoholu prowadzi Prezes Sądu Okręgowego. Jest ona publikowana  w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu jest Sąd Okręgowy w Radomiu reprezentowany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu, mieszczący się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 26-600 Radom, tel. 48 677 68 01, fax. 48 36 80 303, email: so.radom@radom.so.gov.pl, NIP 948 16 24 025, REGON 000571518,

2) Administrator danych, mając na uwadze art. 9 i art. 158 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Radomiu, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@radom.so.gov.pl

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w tym  w celu prowadzenia i udostępniania listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Radomiu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

• wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sądzie Okręgowym w Radomiu (art. 6 ust. 1c RODO);

• wykonanie zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Sądowi Okręgowemu w Radomiu, tzn. sprawowania wymiaru sprawiedliwości i innych zadań z zakresu ochrony prawnej (art. 6 ust. 1e RODO);

4) Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,

6) Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w przepisach prawa.

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z zastrzeżeniem przepisów prawa odnoszących się do operacji przetwarzania danych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości,

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym w celu wpisania na listę biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, prowadzenia i udostępniania tej listy.

9) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

Rejestr zmian dla: Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Joanna Gwiazda - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
dodanie klauzuli informacyjnej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-15
Publikacja w dniu:
2016-07-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-14
Publikacja w dniu:
2016-07-14
Opis zmiany:
b/d