Lista biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Radomiu

Zgodnie z art. 157 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1017 z późn. zm) Prezes sądu okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  z dnia 24 stycznia 2005r.  w sprawie biegłych sądowych ( Dz. U Nr 13, poz. 133) jest dostępna  dla zainteresowanych  w sekretariatach  sądowych  w godzinach przyjęć interesantów.

W szczególności listy te udostępniane są stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie  przygotowawcze  w sprawach   karnych  i sądom wojskowym.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Radomiu reprezentowany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu, mieszczący się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 26-600 Radom, tel. 48 677 68 01, fax. 48 36 80 303, email: so.radom@radom.so.gov.pl, NIP 948 16 24 025, REGON 000571518,

2) Administrator danych, mając na uwadze art. 9 i art. 158 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Radomiu, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@radom.so.gov.pl

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sądzie Okręgowym w Radomiu (art. 6 ust. 1c RODO);

• wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Sądowi Okręgowemu w Radomiu, tzn. sprawowania wymiaru sprawiedliwości i innych zadań z zakresu ochrony prawnej (art. 6 ust. 1e RODO);

w tym  w celu prowadzenia i udostępniania listy biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Radomiu

4) Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Udostępnienie danych kontaktowych do biegłego sądowego w zakresie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej w informacjach o biegłych sądowych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Radomiu zgodnie z §11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316) odbywa się na podstawie pisemnych zgód uzyskanych od biegłych sądowych. Zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody odnosi skutek od momentu przekazania do Sądu Okręgowego w Radomiu oświadczenia o cofnięciu zgody. Umieszczenie powyższych danych kontaktowych na liście biegłych udostępnionej w sekretariatach sądowych stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym, odbywa się na podstawie w trybie § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,

6) Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w przepisach prawa.

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z zastrzeżeniem przepisów prawa odnoszących się do operacji przetwarzania danych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości,

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym w celu wpisania na listę biegłych, prowadzenia i udostępniania tej listy.

9) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.


Rejestr zmian dla: Lista biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Radomiu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Dorota Stanios
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-10-22
Publikacja w dniu:
2018-10-22
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Joanna Gwiazda - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Joanna Gwiazda - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
dodanie klauzuli informacyjnej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-12-28
Publikacja w dniu:
2016-12-28
Opis zmiany:
dodanie zaktualizowanej listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-15
Publikacja w dniu:
2016-07-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-14
Publikacja w dniu:
2016-07-14
Opis zmiany:
b/d