Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy do wydziału orzeczniczego ozn. sygn.KD 1110-21/21

2021-07-07

Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu ogłasza nabór w drodze konkursu, oznaczonego sygn. KD-1110 - 21/21 na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Radomiu

Konkurs dla kandydatów na stanowisko stażysty w wydziale orzeczniczym przeprowadzi Komisja konkursowa, powołana przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu, według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz. U. 2014, poz.400).

Liczba wolnych stanowisk Stażysty w Sądzie Okręgowym w Radomiu – 1

Opis stanowiska pracy

Cel stanowiska pracy

 • Zapewnienie rzetelnej i sprawnej obsługi sędziego w rozszerzonym zakresie.

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy

 • Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach
 • Rejestrowanie spraw, prowadzenie urządzeń ewidencyjnych
 • Zakładanie i prowadzenie akt
 • Podkładanie korespondencji
 • Realizacja zarządzeń Sędziego
 • Monitorowanie biegu spraw
 • Przygotowywanie i wysyłanie akt i odpisów orzeczeń
 • Sporządzanie rachunków dla stron, biegłych i świadków
 • Przyjmowanie, przygotowywanie i przekazywanie akt do archiwów i wydziałów

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:

 • Wykształcenie – minimum średnie oraz zdany egzamin maturalny. Preferowane wykształcenie wyższe.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych;
 • Nieposzlakowana opinia;
 • Niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 • Nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;

Wymagania dodatkowe:

 • Terminowość i prawidłowość wykonywania zadań.
 • Zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji.
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa.
 • Umiejętność sprawnego pisania na komputerze.
 • Komunikatywność
 • Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe zdobyte w sądzie
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość systemów informatycznych wspierających pracę jednostki m.in. Currenda,  Sędzia II

Wykaz dokumentów, termin, miejsce i sposób ich złożenia:

Kandydat składa następujące dokumenty:

 1. Zgłoszenie do konkursu adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu;
 2. Życiorys uwzględniający przebieg pracy i osiągnięcia zawodowe;
 3. Kserokopie świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 4. Oświadczenia kandydata dotyczące:
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowanej opinii;
 • niekaralności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 • nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • nietoczenia się przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo;
 • posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy;
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów przeprowadzanego konkursu.

Termin, miejsce i sposób złożenia dokumentów:

Termin złożenia dokumentów: do dnia 25 czerwca 2021 roku. Miejsce i sposób złożenia dokumentów: bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10, piętro II, pokój nr 206 w godzinach urzędowania sądu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30; albo drogą pocztową na adres: Sąd Okręgowy w Radomiu Oddział Kadr ul. Piłsudskiego 10, 26-600 Radom. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Radomiu nr KD 1110-21/21”.

Konkurs składa się z następujących etapów:

 • etap pierwszy: selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów  formalnych przystąpienia do konkursu;
 • etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów;
 • etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

I etap konkursu. Lista kandydatów dopuszczonych do pierwszego etapu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Radomiu (adres: www.radom.so.gov.pl w zakładce: Oferty pracy) do dnia 29 czerwca 2021 roku.

II etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 7 lipca 2021 roku od godz. 9:00.

III etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 7 lipca 2021 roku od godz. 12:00.

Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone.

Osoby niedopuszczone do dalszych etatów konkursu zobowiązane są do odebrania złożonych dokumentów w Oddziale Kadr w terminie miesiąca od daty zakończenia postępowania konkursowego. Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 1 miesiąca od daty zakończenia postępowania konkursowego.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Radomiu pod numerem telefonu (048) 67 76 713 lub 715.

Radom, dnia 16 czerwca 2021 r.

Dyrektor Sądu Okręgowego

w Radomiu

Jan Kulig

/-/ Na oryginale właściwy podpis

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy do wydziału orzeczniczego ozn. sygn.KD 1110-21/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu - Jan Kulig
Opublikował:
Anna Mazur
Dokument z dnia:
2021-07-07
Publikacja w dniu:
2021-07-07
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Opublikował:
Anna Mazur
Dokument z dnia:
2021-07-07
Publikacja w dniu:
2021-07-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Opublikował:
Anna Mazur
Dokument z dnia:
2021-06-30
Publikacja w dniu:
2021-06-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Opublikował:
Anna Mazur
Dokument z dnia:
2021-06-29
Publikacja w dniu:
2021-06-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu - Jan Kulig
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2021-06-17
Publikacja w dniu:
2021-06-17
Opis zmiany:
publikacja ogłoszenia KD-1110-21/21 z dnia 16 czerwca 2021 r.