Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w rekrutacji

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w Sądzie Okręgowym w Radomiu informujemy, że:

 1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Radomiu w procesie rekrutacji są  - w zakresie realizowanych zadań - Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 26-600 Radom, tel. 48 677 68 01, fax. 48 36 80 303, email: so.radom@radom.so.gov.pl oraz Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom, tel. 48 677 65 67, email: dyrektor@radom.so.gov.pl .
 1. Administratorzy danych powołali Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@radom.so.gov.pl
 2. Dane osobowe kandydatów do pracy w Sądzie Okręgowym w Radomiu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w Sądzie Okręgowym w Radomiu - wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach lub zawarcia umowy o praktykę absolwencką.
 3. Administratorzy Danych nie planują dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, wtedy dane te będą przetwarzane do celów dalszej rekrutacji nie dłużej niż przez 1 rok. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 4. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt.4, w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji na stanowiska urzędnicze jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur,  w przypadku naboru na praktyki absolwenckie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. 2018 poz. 1244),  w przypadku naboru na stanowisko asystenta sędziego art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie prowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013 poz. 1228), w przypadku konkursu na stanowisko specjalisty w Opniniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów art. 6 ust. 1 b RODO w związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów.  Podstawą przetwarzania danych w dalszej rekrutacji nie przekraczającej 1 roku jest zgoda kandydata.
 6. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 7. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 8. Dane kandydatów do pracy w Sądzie Okręgowym w Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób zakwalifikowanych na listę rezerwową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte.
 9. Kandydaci do pracy w Sądzie Okręgowym w Radomiu posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 10. Kandydaci do pracy w Sądzie Okręgowym w Radomiu mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe kandydatów do pracy w Sądzie Okręgowym w Radomiu  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone  poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane.
Administrator zastrzega jednak, że przesłanie do Sądu Okregowego w Radomiu CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych moze wycofać w każdym momencie.

Rejestr zmian dla: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w rekrutacji

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Joanna Gwiazda - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2019-05-07
Publikacja w dniu:
2019-05-07
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Joanna Gwiazda - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Joanna Gwiazda - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Opublikował:
Adminstrator
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
dodanie klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy na potrzeby rekrutacji