Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Sąd Okręgowy w Radomiu

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").
Nałożyło ono na Administratorów Danych Osobowych obowiązki udzielania  osobom fizycznym na nowych zasadach wszelkich informacji w sprawie przetwarzania ich danych osobowych w ramach prowadzonej przez Administratora działalności.

W związku z powyższym podajemy do Państwa wiadomości informacje, o których mowa w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

I. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Radomiu są  - w zakresie realizowanych zadań - Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 26-600 Radom, tel. 48 677 68 01, fax. 48 36 80 303, email: so.radom@radom.so.gov.pl oraz Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom, tel. 48 677 65 67, email: dyrektor@radom.so.gov.pl , NIP 948 16 24 025, REGON 000571518.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Okręgowy w Radomiu.

II. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administratorzy danych, wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Radomiu, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania przez Sąd Okręgowy w Radomiu danych osobowych, za pośrednictwem adresu email: iod@radom.so.gov.pl
Inspektor Ochrony Danych jest wyznaczony wykonywania zadań określonych w art. 39 RODO oraz 47 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019, poz. 125) odnośnie przetwarzania jakiego dokonuje Sąd Okręgowy w Radomiu, z wyjątkiem operacji przetwarzania w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH WG KATEGORII PODMIOTÓW DANYCH

1) w przypadku danych osobowych uczestników postępowania sądowego (strony postępowania i ich pełnomocnicy, świadkowie, biegli sądowi,  lekarze sądowi, mediatorzy, adwokaci i radcy prawni, osoby zainteresowane, i inni Interesanci Sądu) - w celu wykonania zadań realizowanych w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Sądowi Okręgowemu w Radomiu, tzn. sprawowania wymiaru sprawiedliwości i innych zadań z zakresu ochrony prawnej; podstawa prawna przetwarzania zawarta jest w art. 6 ust. 1 e RODO oraz przepisach szczególnych regulujących działalność sądów powszechnych w tym m.in. ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ustroju sądów powszechynych,  ustawie  z dnia  17 listopada 1964  r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawie z dnia z dnia  6 czerwca 1997  r.  Kodeks postępowania karnego, ustawie z dnia   24 sierpnia 2001  r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia , ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. poz. 2316), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. poz. 524), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017r. poz. 1257 j.t.), zarządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej z późn. zm.,  ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2016r. poz. 1764 j.t. ze zm.), rozporządzeniu z dnia  18 stycznia 2007  r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej i innych ustawach szczególnych i aktach wykonawczych regulujących działalność sądów powszechnych,

2) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umów na dostawy, usługi i roboty budowlane Sądu, umów zawieranych z oferentami na postawie rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, a także w związku z udzielaniem zamówień publicznych, oraz danych osobowych kandydatów do pracy, pracowników Administratorów,  osób znajdujących się w obszarze objętym w monitoringiem wizyjnym w siedzibach Sądu Okręgowego w Radomiu osóbtelefonujących do Sądu w związku z zarządzeniem Prezesa o nagrywaniu rozmów telefonicznych  - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sądzie Okręgowym w Radomiu; podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust. 1 b, c, e RODO oraz  przepisów szczególnych w tym m.in. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ustroju sądów powszechnych, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. poz. 2316), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),  ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2017 poz. 624), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 poz. 729), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 , poz. 1579), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 z późn. zm.); ustawa z dnia  5 sierpnia 2010  r. o ochronie informacji niejawnych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,  i innych ustaw szczególnych i aktów wykonawczych regulujących działalność sądów powszechnych,

IV. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym będącym odbiorcami danych tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania lub innych instrumentów prawnych zawieranych z podmiotami i organami publicznymi świadczącymi na rzecz Sądu Okręgowego w Radomiu usługi, z którymi wiąze się przetwarzanie danych osobowych dla których Administratorem Danych jest Sąd Okręgowy w Radomiu (odbiorcami danych są organy publiczne i podmioty będące stronami umów cywilno-prawnych ozawieranych przez Sąd Okręgowy w Radomiu).

V. OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH I KRYTERIA ICH USTALANIA

W przypadku danych osobowych uczestników postępowania sądowego oraz osób których dane przetwarzane są w ramach sprawowania władzy sądowej oraz zadań z zakresu ochrony prawnej dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przechowywane w celach archiwalnych  przez okresy wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, który Sąd Okręgowy w Radomiu zobowiązany jest stosować na mocy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743).

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach zawieranych przez Sąd Okręgowy w Radomiu umów cywilno - prawnych okres przetwarzania wynika z okresu gwarancji i rękojmi, i jest on nie krótszy jednak niż do dnia rozstrzygnięcia roszczeń stron;
Okres przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. okres, o którym mowa w art. 97 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wykonawców, którym Zamawiający nie udzielił zamówienia. W przypadku wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: okres równy okresowi gwarancji i rękojmi, jednak nie krótszy niż do dnia rozstrzygnięcia roszczeń stron;
W przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego okres przechowywania nagrań jest ograniczony pojemnością nośnika danych, jednakże nie przekracza on 3 miesięcy od dnia nagrania (termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu).

VI. INFORMACJE O PRZYSŁUGUJĄCYCH PODMIOTOM DANYCH PRAWACH NA PODSTAWIE RODO

Posiadacie Państwo prawo do informacji o sposobach i zasadach przetwarzania danych przed rozpoczęciem przetwarzania, żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem, że niektóre z tych praw podlegają ograniczeniu z uwagi na fakt, iż podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 b, c, e RODO (obowiązki prawne przetwarzania tych danych i wykonywanie władzy publicznej).
Zgodnie z art. 175 dc ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych, w rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych nie stosuje się przepisów art. 15 (prawo dostępu do danych), art. 16 - w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania, oraz art. 18 (prawo do ograniczenia przetwarzania) i art. 19 (informowanie o sprostowaniu) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

VII. PRAWO DO ZASKARŻENIA NIEZGODNEGO Z PRAWEM PRZETWARZANIA DO ORGANU NADZORCZEGO

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z zastrzeżeniem przepisów prawa odnoszących się do operacji przetwarzania danych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie jest organem nadzorczym dla operacji przetwarzania danych w ramach sprawowoania wymiaru sprawiedliwości). Szczegółowy tryb wnoszenia skargi reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Więcej informacje uzyskacie Państwo na stronie http://www. uodo.gov.pl

W zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych, których administratorami są sądy, zgodnie z art. 175da i art. 175db ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, wykonuje w zakresie działalności Sądu Okręgowego w Radomiu  Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

VIII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest, w zależności od rodzaju operacji przetwarzania danych:

1) wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

2) wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

IX. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

X. INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEKAZYWANIA DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

Rejestr zmian dla: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Sąd Okręgowy w Radomiu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Joanna Gwiazda - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2019-03-04
Publikacja w dniu:
2019-03-04
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Joanna Gwiazda - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-10-08
Publikacja w dniu:
2018-10-08
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Joanna Gwiazda - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-05-24
Publikacja w dniu:
2018-05-24
Opis zmiany:
dodanie klauzuli informacyjnej