Informacja o monitoringu wizyjnym

W związku z wprowadzeniem na terenie siedzib Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Piłsudskiego 10 i ul. Warszawskiej 1 technicznych środków bezpieczeństwa w postaci rejestracji obrazu przy użyciu systemu telewizji przemysłowej (CCTV) i przetwarzaniem przez ten system danych osobowych w postaci wizerunku i zachowania osób przebywających w jego obszarze (MONITORING WIZYJNY)  prosimy o zapoznanie się z informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych w tym systemie.

Mając na uwadze szczególny charakter danych przetwarzanych w monitoringu wizyjnym oraz dochowanie w tym zakresie należytej staranności Sąd Okręgowy w Radomiu zastosował adekwatne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić minimalizację przetwarzanych danych oraz stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych w monitoringu wizyjnym.

Poniżej podajemy Państwu informacje, do których przekazania obliguje Administratora Danych art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO):

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Radomiu w systemie monitoringu wizyjnego są  
- w zakresie realizowanych zadań - Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 26-600 Radom, tel. 48 677 68 01, fax. 48 36 80 303, email: so.radom@radom.so.gov.pl oraz Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom, tel. 48 677 65 67, email: dyrektor@radom.so.gov.pl .

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administratorzy danych, mając na uwadze art. 37 RODO oraz art. 9 i art. 158 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Radomiu, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: iod@radom.so.gov.pl  we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Sąd Okręgowy w Radomiu przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia Skarbu Państwa, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Sąd Okręgowy w Radomiu na szkodę (podstawę prawna tak przetwarzanych danych stanowi art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076) ), a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w budynkach sądowych (art. 6 ust. 1e RODO
w związku z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, oraz art. 54§2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ustroju sądów powszechnych).

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania lub innych instrumentów prawnych zawieranych z podmiotami i organami publicznymi świadczącymi na rzecz Sądu Okręgowego w Radomiu usługi, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych. W przypadku monitoringu wizyjnego podmiotem przetwarzającym dane w imieniu Administratora jest podmiot zewnętrzny, z którym Sąd Okręgowy w Radomiu podpisał umowę o świadczenie usług ochrony fizycznej i monitoringu wizyjnego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH I KRYTERIUM JEGO USTALENIA

Okres przechowywania nagrań jest ograniczony pojemnością nośnika danych, jednakże nie przekracza on 3 miesięcy od dnia nagrania, a po tym terminie dane są usuwane przez ich nadpisanie danych na dysku (termin usunięcia danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, a Administrator danych lub podmiot przetwarzający dane w imieniu Administratora ma obowiązek udokumentować okoliczności uzasadniające zastosowanie tego wyjątku).

INFORMACJE O PRZYSŁUGUJĄCYCH PODMIOTOM DANYCH PRAWACH NA PODSTAWIE RODO

Posiadacie Państwo prawo do informacji o sposobach i zasadach przetwarzania danych przed rozpoczęciem przetwarzania, żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem, że niektóre z tych praw mogą podlegać ograniczeniu z uwagi na fakt, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
w monitoringu wizyjnym przez Sąd Okręgowy w Radomiu jest art. 6 ust. 1 e w związku ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ustroju sądów powszechnych.

PRAWO DO ZASKARŻENIA NIEZGODNEGO Z PRAWEM PRZETWARZANIA DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (postępowanie skargowe reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, więcej informacji znajduje się na stronie http://www.uodo.gov.pl

INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest w przypadku danych przetwarzanych w monitoringu wizyjnym w Sądzie Okręgowym w Radomiu wymogiem ustawowym, gdyż przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa. Na zewnątrz siedzib Sądu Okręgowego w Radomiu znajdują się informacje w zakresie monitorowania obiektów przy użyciu kamer telewizji przemysłowej.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Rejestr zmian dla: Informacja o monitoringu wizyjnym

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Joanna Gwiazda - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-10-09
Publikacja w dniu:
2018-10-09
Opis zmiany:
aktualizacja informacji