Biuro Obsługi Interesanta (BOI)

Automatyczny system informacji o statusach spraw (IVR)

tel. 48 677 66 00

Interesanci Sądu Okręgowego w Radomiu mogą pod dedykowanym numerem telefonu połączyć się z automatycznym systemem informacji o statusach spraw (IVR, ang. Interactive Voice Response), zapewniającym dostęp do najbardziej podstawowych informacji (np. o aktualnym stanie sprawy czy najbliższym wyznaczonym terminie rozprawy) bez konieczności oczekiwania w kolejce na połączenie z urzędnikiem. Jeżeli jednak Interesant uzna, że potrzebuje uzyskać bardziej wyczerpujące informacje niż te oferowane przez system, w każdej chwili może przekierować rozmowę do Biura Obsługi Interesantów.

Biuro Obsługi Interesanta dla I Wydziału Cywilnego,
III Wydziału Penitencjarnego, IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego,
VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Siedziba:
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10,
parter - pokój 9,
email: boi@radom.so.gov.pl

Obsługiwane numery telefonów:

tel. 48 677 67 66
tel. 48 677 67 68
fax. 48 36 80 267

Godziny urzędowania:

Biuro Podawcze, Punkt Informacyjny, Czytelnia akt - pokój 9, parter
poniedziałek 7.45 – 15.15 oraz 15.30 – 18.00
wtorek – piątek 7.45 – 15.15


Punkt Obsługi Kasowej Sądu Okręgowego w Radomiu znajduje się w siedzibie przy ul. Piłsudskiego 10 - pokój 8, parter

poniedziałek  730 -1800    (przerwa 1200 - 1215 oraz 1500 - 1515)
od wtorku do piątku 730 - 1530  (przerwa 1200 - 1215)


Biuro Obsługi Interesanta dla II Wydziału Karnego i V Wydziału Karnego Odwoławczego

Siedziba:
ul. Warszawska 1
parter - pokój 0.020
email: boi@radom.so.gov.pl

Obsługiwane numery telefonów:

tel. 48 677 65 00
fax. 48 677 65 01

Godziny urzędowania:

Biuro Podawcze, Punkt Informacyjny, Czytelnia akt - pokój 0.020, parter

poniedziałek 7.45 – 15.15 oraz 15.30 – 18.00
wtorek – piątek 7.45 – 15.15


Infomujemy, że w nowej siedzibie Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1 tymczasowo nie ma możliwości uiszczania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa ani wnoszenia opłat sądowych na konta Sądu Okręgowego w Radomiu.

Znaki opłaty sądowej można zakupić w Kasie Sądu Rejonowego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1(parter, hol główny)

w poniedziałki w godzinach 900 - 1300 oraz 1400 - 1500,

od wtorku do piątku w godzinach 900 - 1300 .W trakcie bezpośredniej obsługi Interesanta na danym stanowisku połączenie telefoniczne nie jest obsługiwane.

Udzielanie informacji odbywa się również za pośrednictwem poczty elektronicznej boi@radom.so.gov.pl

Informujemy, iż w związku z brakiem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, o którym mowa w art. 125 § 2 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U.2014.101 j.t.) w chwili obecnej nie ma możliwości wnoszenia do Sądu Okręgowego w Radomiu pism procesowych w formie elektronicznej. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wniesienie pozwu, wniosku i wszelkich innych pism procesowych do Sądu Okręgowego w Radomiu za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP2 nie wywoła skutków prawnych. Zgodnie z ustawą z dn. 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2014.1114j.t.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971j.t.) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP2 mogą być wnoszone wyłącznie skargi, wnioski i zapytania w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego(ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U.2016.23j.t.).

 

Zgodnie z § 28 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych [Dz.U. z 2015 r., poz.2316].do zadań biura należy w szczególności:
1)    udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
2)    wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
3)    wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
4)    kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
5)    udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
6)    udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
7)    udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
8)    informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
9)    udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

Biuro Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Radomiu działa na podstawie regulaminu określonego w zarządzeniu Prezesa Sądu Okregowego w Radomiu Adm - 0010 - 38/17 z dnia 22 listopada 2017 roku.


Interesanci Sądu obsługiwani są osobiście, telefonicznie i drogą elektroniczną. BOI zapewnia sprawną i rzetelną obsługę, kierując się zasadą ułatwienia dostępu Interesanta do sądu oraz skrócenia czasu obsługi i załatwienia jego sprawy w sądzie. Udzielenie informacji o stanie sprawy toczącej sie w sądzie następuje na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, a w przypadku pełnomocników na postawie legitymacji oraz udzielonego pełnomocnictwa.


BOI nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w określonej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy, lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

standardy BOI

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesanta (BOI)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Dorota Stanios
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-03-01
Publikacja w dniu:
2018-03-05
Opis zmiany:
dodanie numeru telefonu automatycznego systemu informacji o statusach spraw
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-12-03
Publikacja w dniu:
2017-12-03
Opis zmiany:
aktualizacja numerów telefonów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-11-24
Publikacja w dniu:
2017-11-24
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-09-20
Publikacja w dniu:
2017-09-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Biuro Obsługi Interesanta
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-09-08
Publikacja w dniu:
2017-09-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-08-22
Publikacja w dniu:
2017-08-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-08-21
Publikacja w dniu:
2017-08-21
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-07-03
Publikacja w dniu:
2017-07-03
Opis zmiany:
aktualizacja informacji Punkt Obsługi Kasowej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-09-06
Publikacja w dniu:
2016-09-06
Opis zmiany:
aktualizacja numerów telefonów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-29
Publikacja w dniu:
2016-07-29
Opis zmiany:
aktualizacja obsługiwanych numerów telefonów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-06-30
Publikacja w dniu:
2016-06-30
Opis zmiany:
b/d