Biuro Obsługi Interesanta (BOI)

Automatyczny system informacji o statusach spraw (IVR)

tel. 48 677 66 00

Interesanci Sądu Okręgowego w Radomiu mogą pod dedykowanym numerem telefonu połączyć się z automatycznym systemem informacji o statusach spraw (IVR, ang. Interactive Voice Response), zapewniającym dostęp do najbardziej podstawowych informacji (np. o aktualnym stanie sprawy czy najbliższym wyznaczonym terminie rozprawy) bez konieczności oczekiwania w kolejce na połączenie z urzędnikiem. Jeżeli jednak Interesant uzna, że potrzebuje uzyskać bardziej wyczerpujące informacje niż te oferowane przez system, w każdej chwili może przekierować rozmowę do Biura Obsługi Interesantów.

Biuro Obsługi Interesanta dla I Wydziału Cywilnego,
III Wydziału Penitencjarnego, IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego,
VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Siedziba:
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10,
parter - pokój 9,
email: boi@radom.so.gov.pl

Obsługiwane numery telefonów:

tel. 48 677 67 66
tel. 48 677 67 67
tel. 48 677 67 68
fax. 48 36 80 267

Godziny urzędowania:

Biuro Podawcze, Punkt Informacyjny, Czytelnia akt - pokój 9, parter
poniedziałek 7.45 – 15.15 oraz 15.30 – 18.00
wtorek – piątek 7.45 – 15.15


UWAGA!!!

W związku z zakończeniem z dniem 31 lipca 2019 r. umowy  na prowadzenie zastępczej obsługi kasowej -  punkty  kasowe z tym dniem przestają działać. Dzień 31 lipca 2019 r. jest dniem przekazania pomieszczeń i w tym dniu punkty nie będą już czynne.
Od 1 sierpnia 2019 r.  będą funkcjonować w Sądzie wpłatomaty, które zostaną ustawione:

 • Piłsudskiego 10  - parter, hol główny po lewej stronie przy tablicy informacyjnej,
 • Warszawska 1 – parter, korytarz po prawej stronie za samoobsługowa szatnią.


Jednocześnie informujemy, że w Sądzie Okręgowym w Radomiu nie będzie prowadzona już obsługa kasowa (brak możliwości dokonania wpłaty gotówką).
Wpłaty gotówkowej na konto Sądu można dokonać w punktach Poczty Polskiej na terenie całego kraju.

Biuro Obsługi Interesanta dla II Wydziału Karnego i V Wydziału Karnego Odwoławczego

Siedziba:
ul. Warszawska 1
parter - pokój 0.020
email: boi@radom.so.gov.pl

Obsługiwane numery telefonów:

tel. 48 677 65 00
fax. 48 677 65 01

Godziny urzędowania:

Biuro Podawcze, Punkt Informacyjny, Czytelnia akt - pokój 0.020, parter

poniedziałek 7.45 – 15.15 oraz 15.30 – 18.00
wtorek – piątek 7.45 – 15.15

Opłat sądowych (zakup znaków sądowych i wpłaty na konta bankowe Sądu Okregowego w Radomiu) można dokonywać za pośrednictwem wpłatomatu wyposażonego w terminal płatności bezgotówkowych.

Znaki opłaty sądowej można zakupić za gotówkę w Kasie Sądu Rejonowego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1 (parter, hol główny), jednak nie można w ten sposób wnosić opłat sądowych na konta Sądu Okręgowego w Radomiu.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 11:00

Wostatni dzień roboczy roku – kasa nieczynna z powodu inwentaryzacji.

W trakcie bezpośredniej obsługi Interesanta na danym stanowisku połączenie telefoniczne nie jest obsługiwane.

Udzielanie informacji odbywa się również za pośrednictwem poczty elektronicznej boi@radom.so.gov.pl

Informujemy, iż w związku z brakiem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, o którym mowa w art. 125 § 2 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U.2014.101 j.t.) w chwili obecnej nie ma możliwości wnoszenia do Sądu Okręgowego w Radomiu pism procesowych w formie elektronicznej. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wniesienie pozwu, wniosku i wszelkich innych pism procesowych do Sądu Okręgowego w Radomiu za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP2 nie wywoła skutków prawnych. Zgodnie z ustawą z dn. 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2014.1114j.t.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971j.t.) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP2 mogą być wnoszone wyłącznie skargi, wnioski i zapytania w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego(ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U.2016.23j.t.).

 

Zgodnie z § 29 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych [Dz.U. z 2019 r., poz. 1141].do zadań BOI należy:

 

 1. udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów teleinformatycznych;
 2. wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów teleinformatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 3. wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 4. kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
 5. udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości;
 6. odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
 7. udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
 8. udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
 9. informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz
 10. kierowanie do właściwych sal rozpraw;
 11. udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

Biuro Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Radomiu działa na podstawie regulaminu określonego w zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu Adm - 0012 - 7/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Interesanci Sądu obsługiwani są osobiście, telefonicznie i drogą elektroniczną. BOI zapewnia sprawną i rzetelną obsługę, kierując się zasadą ułatwienia dostępu Interesanta do sądu oraz skrócenia czasu obsługi i załatwienia jego sprawy w sądzie. Udzielenie informacji o stanie sprawy toczącej sie w sądzie następuje na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, a w przypadku pełnomocników na postawie legitymacji oraz udzielonego pełnomocnictwa.

 

BOI nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w określonej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy, lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.
 

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesanta (BOI)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP - Joanna Gwiazda
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2019-07-15
Publikacja w dniu:
2019-07-15
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP - Joanna Gwiazda
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2019-07-15
Publikacja w dniu:
2019-07-15
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Kierownik Oddziału Finansowego - Ewa Makuch
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2019-07-10
Publikacja w dniu:
2019-07-10
Opis zmiany:
aktualizacja informacji o Punktach Obsugi Kasowej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Dorota Stanios
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-03-01
Publikacja w dniu:
2018-03-05
Opis zmiany:
dodanie numeru telefonu automatycznego systemu informacji o statusach spraw
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-12-03
Publikacja w dniu:
2017-12-03
Opis zmiany:
aktualizacja numerów telefonów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-11-24
Publikacja w dniu:
2017-11-24
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
b/d
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-09-20
Publikacja w dniu:
2017-09-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Biuro Obsługi Interesanta
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-09-08
Publikacja w dniu:
2017-09-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-08-22
Publikacja w dniu:
2017-08-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-08-21
Publikacja w dniu:
2017-08-21
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-07-03
Publikacja w dniu:
2017-07-03
Opis zmiany:
aktualizacja informacji Punkt Obsługi Kasowej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-09-06
Publikacja w dniu:
2016-09-06
Opis zmiany:
aktualizacja numerów telefonów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-29
Publikacja w dniu:
2016-07-29
Opis zmiany:
aktualizacja obsługiwanych numerów telefonów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-06-30
Publikacja w dniu:
2016-06-30
Opis zmiany:
b/d